Спільний українсько-румунський  науковий журнал  
   "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУСПІЛЬНИХ НАУК ТА ІСТОРІЇ МЕДИЦИНИ"
                                                      (АПСНІМ)
"AKTUALINI PYTANNIA SUSPILINIH NAUK TA ISTORII MEDITSINI"(APSNIM)  
     Joint Ukrainian-Romanian scientific journal 
"CURRENT ISSUES OF SOCIAL STUDIES AND HISTORY OF MEDICINE"

"ENJEUX ACTUELS DES SCIENCES SOCIALES 
ET DE L'HISTOIRE DE LA MEDECINE"

p-ISSN:  2311-9896           e-ISSN:  2411-6181 
                                       

                                                                                       
   
                         
 Country: Ukraine, Romania 
 Language: Ukrainian, Russian, English, French        
 Start year: 2014
         Publishing: 2-4 issues a year


   Open Access Statement

All journal content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author, with due acknowledgement (citation) to authors and the journal.

APSNIM is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License: 
License


                                               INDEXING:

        INDEX COPERNICUS VALUE – 73,78 (2016)  (ICV 2015  63,17)
                      INFOBASE INDEX – 2,8 (IBI Factor 2016) 
 
                                  MIAR INDEX – 2,8 (2016)  
                                   
JICIndex  
– 0,110 (2017)   
                                        SRJIF - 3,98 (2017)    
                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                     
The Journal in Faceboo
k
 
 
                                                                          
                  
              
                                          
                              
  
    

          Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з історичних наук (Наказ МОН України № 515 від 16.05.2016)   та філологічних наук (Наказ МОН України № 1222 від 07.10.2016).
        Journal is on the List of Scientific Professional Publication of the Ministry of Education and Science of Ukraine
entitled to publish main results of theses in different fields of Historical (order Nr. 515 of 16.05.2016) and Philological sciences (order  Nr. 1222 of 07.10.2016).                                                                                                         


ЗМІСТ  ▬  SUMMARY     CONTENU    СОДЕРЖАНИЕ
     
 2014   ▬        https://sites.google.com/a/bsmu.edu.ua/apsnim/home/3    https://sites.google.com/a/bsmu.edu.ua/apsnim/home/shurnal-4
 2015   ▬   №1(5)  http:///a/bsmu.edu.ua/apsnim/home/no2-6-_2015  https://sites.google.com/a/bsmu.edu.ua/apsnim/no3-7     
                                          2016      №1(9) http:///a/bsmu.edu.ua/apsnim/home/no_2-10  https://sites.google.com/a/bsmu.edu.ua/apsnim/no3-7      
                                          
2017      №1(9) http:///a/bsmu.edu.ua/apsnim/home/no_2-10   https://sites.google.com/a/bsmu.edu.ua/apsnim/no3-7   
                                                                 2018      №1(9) http:///a/bsmu.edu.ua/apsnim/home/no_2-10   https://sites.google.com/a/bsmu.edu.ua/apsnim/no3-7    4-20-2018
                                                                 2019      №1(9)  http:///a/bsmu.edu.ua/apsnim/home/no_2-10  https://sites.google.com/a/bsmu.edu.ua/apsnim/no3-7    4-20-2018
                                                                 2020      №1(9)   http:///a/bsmu.edu.ua/apsnim/home/no_2-10 https://sites.google.com/a/bsmu.edu.ua/apsnim/no3-7    4-20-2018
                                                                 2021      №1(9)   http:///a/bsmu.edu.ua/apsnim/home/no_2-10

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

      Журнал «Актуальні питання суспільних наук та історії меди-цини» заснований 2013 р. на ка-федрі суспільних наук та україноз-навства Буковинського державного медичного університету.
  Журнал 
виходить 2-4 рази на рік.
________________________

    Журнал заснов
ано як благодійне видання та призначена для безкош-товного розповсюдження з метою розвитку освіти і науки через дос-лідження і публікацію статей з істо-ричних  (історія, етнологія та ін.), філософських, психологічних, філо-логічних наук та історії медицини. 

___________________________

У журналі висвітлюється широке коло гуманітарних питань з історії України, всесвітньої історії, етногенезу та традиційної культури народів світу (етнологія, народознавство), міжетнічних процесів у прикордонних зонах, археології, траскордонної співпраці між державами, сучасної української мови і літератури, історії медицини, народної медицини тощо. У науковому журналі особлива увага звертається на проблеми етнічної культури: взаємовпливи між етносами, етнічну толерантність, матеріальну і духовну культуру етнічних спільнот, специфіку розвитку і вивчення української мови тощо. 

Видання орієнтоване на співробітників вищих навчальних закладів, академічних інститутів, культурних установ. Електронний варіант журналу доступний для всіх читачів. 

Журнал «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини» зареєстрований в Державний реєстраційній службі України (Свідоцтво про держ. реєстрацію № 20497-10297Р від 27.12.2013 – Серія КВ).  Перереєстро-ваний 27.07.2015 р. у Міністерстві юстиції України (Свідоцтво № 21495-11295ПР – Серія КВ). 

Науковий журнал зареєстровано у міжнародних наукометричних та бібліографічних базах даних: Index Copernicus, Ulrichs Web, Google Scholar, Erih Plus, Scientific Indexing Services, eLibrary, Index of Turkish Education, Infobase Index, OAJI, World Cat, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Sherpa/Romeo, Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), Journals Factor (JF), International Institute of organized research (I2OR), Journals Impact Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Rootindexing, Science Research Journal Impact Factor (SRJIF), JICIndex, публікується у наукометричній базі даних "Наукова періодика Укарїни" Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського, SCIARY WorlWide Elibrary (SUA), Central and Eastern European Online Library (Germany)


       Journal «Current issues of social scien-ces and history of medicine» was founded in 2013 at the department of social sciences and Ukrainian studies of Bukovinian State Medi-cal university.
       This journal is issued 2-4 times a year.

 _________________________

The journal was founded as a charity issue and intended for free distribution to develop education and science through research and publication of articles in historical sciences (history, ethnology and archeology), philosophy, psychology, linguistics, literature and history of medicine.

_________________________

The journal is cover a wide range of humanitarian issues on the history of Ukraine, world history, ethnogenesis and traditional culture of the peoples of the world (ethnology, ethnology), ethnic processes in the border areas, archeology, cross-border cooperation between states, the modern Ukrainian language and literature, history of medicine, traditional medicine  etc. On the journal special attention is paid to the problems of ethnic cultures: mutual influence between ethnic groups, ethnic tolerance, spiritual and material culture of ethnic communities and the specifics of the Ukrainian language etc.


The publication is aimed at the higher educational institutions, academic institutes, and cultural institutions (archives, museums etc) staff. Electronic version of the journal will to be available for all the readers.

Journal «Current issues of social sciences and history of medicine» is registered in the Ministry of Justice of Ukraine (Certificate of registration20497 -10297Р  of  27.12.2013  Series КВ). Re-registered in the Ministry of Justice of Ukraine 27.07.2015 р (Certificate of registration № 21495-11295ПР – Series КВ). 

Journal was registered in the international scientometric and bibliographical database Index Copernicus, Ulrichs Web, Google Scholar, Erih Plus, Scientific Indexing Services, eLibrary, Index of Turkish Education, Infobase Index, OAJI, World Cat, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Sherpa/Romeo, Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), Journals Factor (JF), International Institute of organized research (I2OR), Journals Impact Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Rootindexing, Science Research Journal Impact Factor (SRJIF), JICIndex, was published in  database Scientific periodicals of Ukraine of National V. Vernadskij library web-site, SCIARY WorlWide Elibrary (SUA), Central and Eastern European Online Library (Germany).

    Журнал «Актуальные вопросы об-щественных наук и истории медици-ны» основан в 2013 г. на кафедре об-щественных наук и украиноведения Буковинского государственного меди-цинского университета.
    Журнал издается 2-4 раза в год.  ________________________

Журнал основан как благотвори-тельное издание и предназначена для бесплатного распространения с целью развития образования и науки через исследование и публикацию статей по историческим наукам (история, этнология, археология), философии, психологии, языкознания, литературоведения и истории медицины.

___________________

В журнале освящается широкий круг проблем истории Украины, всемирной истории, этно-генеза и традиционной культуры народов мира (этнология, народо-ведение), межэтнических процессов в приграничных зонах, археологии, трансграничного сотрудничества между государствами, современно-го украинского языка и литературы, истории медицины, народной меди-цины. В научном журнале особое вни-мание обращено на проблемы этнической культуры: взаимовли-яние этносов, этническую толеран-тность, духовную и материальную культуру этнических сообществ, специфику развития и изучения украинского языка и т. д.

Издание ориентировано на сотрудников высших учебных заведений, академических институ-тов, культурных учреждений (архивно-музейных учреждений и т. д.). Электронный вариант журнала доступен для всех читателей. 

Журнал «Актуальные вопро-сы общественных наук и истории медицины» зарегистри-рован в Государственной регистpа-ционной службе Украины (Свиде-тельство о государственной регис-трации № 20497-10297Р от 27.12.2013 - Серия КВ). Перерегис-трирован 27.07.2015  в Министерстве юстиции Украины (Свид. № 21495-11295ПР – Сер. КВ).

 Журнал индексирован в междуна-родных наукометрических и библио-графических базах дан-ных: Index Copernicus, Ulrichs Web, Google Scholar, Erih Plus, Scientific Indexing Services, eLibrary, Index of Turkish Education, Infobase Index, OAJI, World Cat, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Sherpa/Romeo, Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), Journals Factor (JF), International Institute of organized research (I2OR), Journals Impact Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Rootindexing, Science Research Journal Impact Factor (SRJIF), JICIndex, а также публикуется в наукометрической базе данных "Научная периодика Украины" на сайте Национальной библиотеки Украины им. В. Вернадско-го, SCIARY WorlWide Elibrary (SUA), Central and Eastern European Online Library (Germany).

 

      

 La revue «Questions d'actualité des sciences sociales et de l'histoire de la médecine» a été fondée en 2013 au département des sciences sociales et des études ukrainiennes de l'Université médicale d'État de Bucovine. 

La revue est publiée 2 à 4 fois par an.

_______________________

 La revue est fondée comme une publication caritative et est destinée à la distribution gratuite afin de développer l'éducation et la science par la recherche et la publication d'articles sur les sciences historiques (histoire, ethnologie, etc.), philosophiques, psychologiques, philologiques et l'histoire de la médecine.

__________________________

La revue couvrera un large éventail de questions humanitaires sur l'histoire de l'Ukraine, l'histoire du monde, l'ethnogenèse et la culture traditionnelle des peuples du monde (ethnologie), les processus ethniques dans les zones frontalières, l'archéologie, la coopération transfrontalière entre les Etats, la langue et la littérature moderne ukrainienne, l'histoire de la médecine, de la médecine populaire, etc. Cette revue scentifique portera une attention particulière sur les problèmes de la culture ethnique: l’influence mutuelle entre les groupes ethniques, la tolérance ethnique, la culture spirituel et matérielle des communautés ethniques et les spécificités du développement de l'étude de la langue ukrainienne, etc.

Cette revue scientifique est destinée pour les chercheurs des établissements d'enseignement supé-rieur, des institutions académiques, des institutions culturelles (musées, archives, etc.). La version électro-nique de la revue sera disponible pour tous les lecteurs. 


La revue «Enjeux actuels des sciences sociales et de l'histoire de la médecine» est inscrit dans le Service d'enregistrement d'Etat de l'Ukraine (Certificat d'enregistrement № 20497-10297Р du 27.12.2013 – Série КВ). 


La revue couvre un large éventail de questions humanitaires dans l'histoire de l'Ukraine, l'histoire du monde, l'ethnogenèse et la culture traditionnelle des peuples du monde (ethnologie), les processus interethniques dans les zones frontalières, l'archéologie, la coopération transfrontalière entre les États, la langue et la médecine ukrainiennes modernes et bien plus. Dans la revue scientifique, une attention particulière est accordée aux problèmes de la culture ethnique: influences mutuelles entre groupes ethniques, tolérance ethnique, culture matérielle et spirituelle des communautés ethniques, spécificité du développement et étude de la langue ukrainienne, etc.

La publication est destinée pour les hercheurs des établissements d'enseignement supérieur, des instituts universitaires et des institutions culturelles. Une version électronique de la revue est disponible pour tous les lecteurs. La revue "Questions d'actualité des sciences sociales et de l'histoire de la médecine" est enregistrée auprès du Service 'enregistrement d'État de l'Ukraine (Certificat 'enregistrement d'État n ° 20497-10297R du 27.12.2013 - Série KV). Réenregistrée le 27 juillet 2015 au ministère de la Justice d'Ukraine (certificat 21495-11295PR - série KV). La revue scientifique est enregistrée dans des bases de données scientifiques et bibliographiques internationales: Index Copernicus, Ulrichs Web, Google Scholar, Erih Plus, Scientific Indexing Services, eLibrary, Index of Turkish Education, Infobase Index, OAJI, World Cat, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Sherpa/Romeo, Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), Journals Factor (JF), International Institute of

organized research (I2OR), Journals Impact Factor, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Rootindexing, Science Research Journal Impact Factor (SRJIF), JICIndex, et est publiée dans la base de données scientométriques "Périodiques scientifiques d'Ukraine" de la Bibliothèque nationale d'Ukraine.Vernadsky, SCIARY WorlWide Elibrary (SUA), Central and Eastern European Online Library (Germany).