Президент:

д. мед. н., проф., акад. АН ВШ України Тарас Бойчук 

(Буковинський державний медичний університет)

 

Головні редактори:  

д. істор. н., проф. Штефан Пуріч 

(Сучавський університет ім. Штефана чел Маре) 

д. істор. н., проф.. Антоній Мойсей  

(Буковинський державний медичний університет)

   

Виконавчі редактори:

к. філол. н., доц. Юлія Руснак  

(Буковинський державний медичний університет) 

к. філол. н., викл. Тетяна Никифорук 

(Буковинський державний медичний університет) 

д. н., викл. Харієта Мареч Сабол 

(Сучавський університет ім. Штефана чел Маре)

к. філол. н., доц. Антоніна Аністратенко 

(Буковинський державний медичний університет, відповідальна за електронну версію журналу та веб-сайт)  


Заступники виконавчих редакторів:

 д. істор. н., викл. Васіле М. Демчук 

(Сучавський університет ім. Штефана чел Маре)

к. мед. н., доц. Інга Тимофійчук 

(Буковинський державний медичний університет) 


Відповідальні секретарі:

викл. Ірина Каізер  ("Філол. науки")

доц. Лариса Шутак  ("Філол. науки")

викл. Надія Бабух  ("Істор. науки") 

викл. Лідія Вилка  ("Істор. науки") 

викл. Марта Максимюк ("Історичні науки").


Відповідальні модератори OJS системи на сайті URAN:

Світлана Тулевська, 

Майя Пахолка


Редакційна колегія:

Історичні науки:

д. істор. н., доц. Геннадій Казакевич

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

д. істор. н., проф. Зенон Кoгут

Альбертський університет (Едмонтон, Канада)

д. істор. н., проф. Пол Міртс

Інститут міжнародних  відносин (Гаага, Нідерланди)

д. істор. н., проф., засл. діяч науки і техніки України, академік Української академії історичних наук Юрій Макар

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича (Україна)

д. іcтор. н., проф. Олександр Курочкін

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАНУ (Київ, Україна)

д. істор. н., гол. н. с. Єлизавета Квілінкова

Інститут культурної спадщини Академії наук Республіки Молдови 

д. іcтор. н., академік Степан Павлюк

директор Інституту народознавства НАНУ (Львів, Україна)

д. іcтор. н., академік  Ганна Скрипник

директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського Національної академії наук (Київ, Україна);

д. істор. н., проф.  Георге Онішору 

(Сучавський університет імені Штефана чел Маре)

д. істор. н., проф. Олімпія Мітрік 

(Сучавський університет імені Штефана чел Маре)

д. істор. н., доц.  Флорін Пінтеску 

(Сучавський університет імені Штефана чел Маре)

д. істор. н., проф. Мішель Керотре,

Вища школа соціальних наук (Париж, Франція)

д. істор. н., проф. Андрій Вавринюк,

Державна вища фахова школа в Холмі (Польща)


 

Філософія:


д. філос. н., проф. Михайло Марчук

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича (Україна)

к. філос. н., доц. Ніна Зорій

Буковинський державний медичний університет (Україна)

д. філос. н., проф. Дієго Санчес Мека

Національний університет дистанційної освіти (Мадрид, Іспанія)

д. філос. н., проф. Віталій Докаш

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича (Україна)

д. філос. н.,  проф. Іван Остащук,  

Буковинський державний медичний університет (Україна),

професор кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Україна);

д. філос. н., проф.  Сорін Тудор Максім

  (Сучавський університет імені Штефана чел Маре)

д. філос. н., доц.  Богдан Поповенюк 

(Сучавський університет ім. Штефана чел Маре)

д. філос. н., доц. Джордже Нямцу (Сучавський університет

ім. Штефана чел Маре)

 

Філологічні науки:

д. філол. н., проф. Антоанета Олтяну

Бухарестський університет (Румунія)

д. філол. н., проф. Адам Фаловський

директор Інституту східнослов’янської філології Ягеллонського університету (Польща)

д. філол. н., проф. Петр Борек

директор Інституту польської філології Краківського педагогічного університету (Польща)

д. філол. н., проф. Ногь Родіка-Меріоара, директор наукової бібліотеки Сучавського університету імені Штефана чел Маре (Румунія)

д. філол. н., гол. н. с. Анна-Марія Сореску-Марінкович

Інститут Балканістики Сербської академії наук (Сербія)

д. філол. н., проф. Наталія Руснак

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича (Україна)

к. філол. н., доц. Олександр Рак

Буковинський державний медичний університет (Україна) 

д. філол. н., проф. Ганна Мартинова

Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького

д. філол. н., доц. Сімона-Аїда Манолаке (Сучавський університет ім. Штефана чел Маре)

д. філол. н., доц. Евеліна-Мезаліна Граур (Сучавський університет ім. Штефана чел Маре)

д. філол. н., проф. Мірчя А. Діакону (Сучавський університет імені Штефана чел Маре)

д. філол. н., проф. Бертран Бадью,

Вища нормальна школа (Париж, Франція)

д. філол. н., проф. Рома Франко,

Саскачеванський університет (Канада)

 

Історія медицини:

д. мед. н., проф.Богдан Василевський

директор Інституту психосоматики (Варшава. Польща)

д. психол. н., доц. Кармен Корнелія Белан 

(Сучавський університет імені Штефана чел Маре)

д. психол. н., викл. Надія Лаура Серденчук 

(Сучавський університет імені Штефана чел Маре)

д. психол. н., проф. Альфред Пріц

президент Світової ради психології,

директор Інституту психотерапії і психоаналізу у Відні (Австрія)

д. психол. н., проф. Йозеф Подгорецькі,

Опольський університет (Польща)

д. мед. н, проф. Олександр Іващук

Буковинський державний медичний університет (Україна)

д. мед. н., проф. Василь Чебан

Буковинський державний медичний університет (Україна)

д. мед. н., проф. Дмитро Тинтюк, 

Кишинівський державний університет медицини 

та фармації ім. Н. Тестеміцану (Республіка Молдова)

д. мед. н., проф. Герхард Дамманн

директор психіатричної клініки (м.Мюнстерлінген), керівник психіатричної служби кантону Тургау (Швейцарська конфедерація)

д. мед. н., проф. Олександр Федів 

Буковинський державний медичний університет (Україна)

д. мед. н., проф. Віктор Тащук,

  Буковинський державний медичний університет (Україна)

д. мед. н., проф. Костянтин Єцко,
 Кишинівський державний університет медицини
та фармації імені Н.Тестеміцану 


President:

Dr. of Medicine, Prof., Academician of the Academy of Science of the Higher Education of Ukraine   Taras Boychuk 

(Bukovinian State Medical University)


Editors-in-Chief:

Dr. of History, Prof. Stefan Purici 

(Ştefan cel Mare University of Suceava)

Dr. of History,  Prof. Antoniy Moysey 

(Bukovinian State Medical University)

 

Executive Editors:

 Associate Prof.  Yulia Rusnak, Ph.D. 

(Bukovinian State Medical University)

Lecturer Tetyana Nykyforuk, Ph.D. 

Lecturer Harieta Mareci Sabol, Ph.D. 

(Ştefan cel Mare University of Suceava)

Associate ProfAntonina Anistratenko, Ph.D. 

(Bukovinian State Medical University, responsible for the electronic version of the magazine and website)

 

Editors Assistants:

Lecturer Vasile M. Demciuc, Ph.D. 

(Ştefan cel Mare University of Suceava)

 Associate Prof. Inha Tymofijchuk, Ph.D. 

(Bukovinian State Medical University)


Executive secretaries:

Lecturer Iryna Kaizer ("Philol. Sciences")

Associate Prof. Larysa Shutak, Ph.D. ("Philol. Sciences")

Lecturer Nadiya Babuh ("Histor. Sciences")

Lecturer Lidia Vylka ("Histor. Sciences")

Lecturer Marta Maksymiuk ("Histor. Sciences")


Executive OJS-system moderaters  on the web-site URAN:

Svitlana Tulevska,

Maya Paholka


Editorial Board:

Historical sciences: 

Dr. of History, Associate Prof. Gennadii Kazakevych

Taras Shevchenko Kyiv National University (Ukraine)

Dr. of History, Prof. Zenon Kohut

Alberta University (Edmonton, Canada)

Dr. of History, Prof. Paul Myrts

Institute of International Relations (Hague, Netherlands)

Dr. of History, Prof., Honored Worker of Science of Ukraine, academician of the Ukrainian Academy of History Yuriy Makar

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraine)

Dr. of History, Prof. Oleksandr Kurochkin

M.Rylskyi Institute of Art, Folklore and Ethnology of Ukrainian Academy of Sciences (Kyiv)

Dr. of History, Chief Research Worker Elisaveta Kvilincova

Institute of Cultural Heritage at Academy of Sciences (R. Moldova)

Dr. of History, Academician Stepan Pavlyuk

Chief of Ethnology Institute NANU (Lviv, Ukraine)

                                Dr. of History, Academician Anna Skrypnyk

Head of the Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology named after M. Rilskiy of National Academy of Sciences (Kyiv, Ukraine)

Dr. of History, Prof. Gheorghe Onișoru

Ştefan cel Mare University of Suceava (Suceava, Romania)

Dr. of History, Prof. Olimpia Mitric

Ştefan cel Mare University of Suceava (Suceava, Romania)

Dr. of History, Associate Prof. Florin Pintescu, 

Ştefan cel Mare University of Suceava (Suceava, Romania)

Dr. of History, Prof. Michel Kerautret,

Ecole des Hautes etudes an sciences sociales (Paris, France)

Dr. of History, Prof. Andrzej Wawryniuk,

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodova w Cholmie (Poland)


Philosophy:


Dr. of Philosophy, Prof. Mykhaylo Marchuk

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraine)

Ph. D. of Philosophy, Assoc. Prof. Nina Zoriy

Bukovinian state medical university (Ukraine) 

Dr. of Philosophy, Prof. Diyego Sanchez Meka

National University of  distance studies (Madrid, Spain)

Dr. of PhilosophyProf. Vitaliy Dokash

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraine)

Dr. of hilosophy, Prof.  Ivan Ostaschuk

Bukovinian State Medical University (Ukraine), Prof. of the Culture studies Dep. M. P. Dragomanov National pedagogical University (Ukraine); 

Prof. Sorin Tudor Maxim, Dr. of Philosophy

Ştefan cel Mare University of Suceava (Romania)

Assoc. Prof. Bogdan Popoveniuc, Dr. of Philosophy, Ştefan cel Mare University of Suceava (Romania)

Assoc. Prof. George Neamțu, Dr. of Philosophy, Ştefan cel Mare University of Suceava (Romania)

 

Linguistics, literary criticism:  


Dr. of Philology, Prof. Antoaneta Olteanu

Bucharest University (Romania)

Dr. of Philology, Prof. Adam Falowski

Head of the East Slavic Philology Institute

Jagiellonian University (Poland)

Dr. of Philology, Prof. Petr Borek, Head of the Polish Philology 

Institute Krakiv Pedagogical University (Poland) 

Dr. of Filology, Prof. Rodiсa-Mărioara Nagy,  Head of the Scientific library 

in Stefan cel Mare University of Suceava.

           Dr. of PhilologyChief Research Worker

Anna-Maria Sorescu-Marinkovich

Balkan Institute at Serbian Academy of Sciences and Art (Belgrade)

Dr. of Philology, Prof. Nataliya Rusnak

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraine)

Ph. D. of  Philology, Assoc. Prof. Oleksandr Rak

Bukovinian state medical university (Ukraine)

Dr. of PhilologyProf.Hanna Martynova

Bohdan Chmelnytskiy Cherkasy National University (Ukraine) 

Assoc. Prof. Simona-Aida Manolache, Dr. of Philology, Ştefan cel Mare University of Suceava (Romania)

Assoc. Prof. Evelina-Mezalina Graur, Dr. of Philology, Ştefan cel Mare University of Suceava (Romania)

Prof. Mircea A. Diaconu, Dr. of Philology, Ştefan cel Mare University of Suceava (Romania)

Dr. of PhilologyProf. Bertrand Badiou,

Ecole normale superieure (Paris, France)

Dr. of PhilologyProfRoma Franko,

University of Saskatchewan (Canada)

 


 History of medicine

Dr. of  PsychologyProfAlfred Prits,

President of  World Psychology Union

Head of  Psychotherapy and Psychoanalysis Institute in Vienna (Austria)

Dr. of  PsychologyProfYuzef Podguretski,

Opole University (Poland)

Dr. of MedicineProfBohdan Vasylevskiy,    

Chief of Psychosomatik Institute (Warsaw, Poland) 

Assoc. Prof. Carmen Cornelia Bălan, Dr. of Psychology, 

Ştefan cel Mare University of Suceava (Romania)

Assoc. Prof. Nadia Laura Serdenciuc, 

Ştefan cel Mare University of Suceava (Romania) 

  Dr. of MedicineProfOleksandr Ivashiuk

Bukovinian state medical university (Ukraine)

Dr. of Medicine, Prof. Vasyl Cheban

Bukovinian state medical university (Ukraine) 

Dr. of Medicine, Prof. Dmytro Tyntyuk,

Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy 

 (Republic of Moldova)

   Dr. med. Dipl.-Psych, MBA,Gerhardt Dammann 

Chief of Psychiatrische Klinik Münsterlingen and the psychiatric services Thurgau Switzerland.

Dr. of Medicine, Prof. Alexander Fediv,  

Bukovinian State Medical University (Ukraine);

Dr. of Medicine, Prof. Viktor Tashchuk, 

Bukovinian State Medical University (Ukraine);

Dr. of Medicine, Prof. Konstantin Yetsko,  

Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy  

(R. Moldova)