ВИМОГИ  
       ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ      

     Рукописи для публікації у журналі приймаються в електронному варіанті. Редакція не стягує зборів за подання матеріалів або їх обробку. Матеріали не повинні перевищувати 16 стор. формату А-4, шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, через 1,5 інтервали; верхнє і нижнє поля – 2 см., ліве – 3 см., праве – 1,5 (20.000 – 30.000 друк. знаків без резюме та ключових слів). Формат файлів – doc або rtf. 
     Рукописи приймаються українською, російською, англійською та французькою мовами. 
     1. У першому рядку ліворуч вказують індекс УДК (жирний прямий) – тільки для українських авторів. 
     2. У наступних рядках вказують українською та англійською мовами: Прізвище, ім’я, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками; всі автори повинні вказати свої міжнародні ідентифікатори ORCID ID (http://orcid.org) та RESEARCHER ID (http://www.researcherid.com). Назва статті подається українською та англійською мовами. 
     3. Анотація та резюме: анотація українською мовою – об’єм 600-800 знаків з пробілами; ключові слова – 5-10. Резюме англійською мовою – 100-250 слів / 1 сторінка (назва статті, прізвища та ініціали авторів, текст резюме, ключові слова). Французькою мовою подається назва статті, прізвища та ініціали авторів. Резюме російською мовою – до 800 знаків з пробілами (назва статті, ПІБ, текст резюме, ключові слова). 
    4. Текст статті повинен мати наступні елементи: 4.1 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 4.2 аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; 4.3 формулювання мети статті; 4.4 виклад основного матеріалу дослідження; 4.5 висновки та перспективи подальших досліджень. 4.6 список літератури (11 кегль). 4.7 карти, схеми, таблиці, фотографії. Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з форматів (jpeg, bmp, tif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали). Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі Word. Основний кегль таблиці 11, заголовок 12. 
     5. Посилання в тексті подаються внизу сторінки (посторінково), нумеруються поступово, відповідно до порядку їх цитування в тексті. Не потрібно починати нову нумерацію внизу кожної сторінки. 

Перелік посилань оформляється згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf) та MLA Style оформлення бібліографічних посилань, розроблений Асоціацією сучасних мов Америки (https://owl.english.purdue.edu/owl/resource
/747/06). Посилання подаються тільки латиницею. Прізвища авторів і назви літературних джерел-посилань подаються транслітерацією кирилиці (http://ukrlit.org/transliteratsiia), назви джерел-посилань також подаються англійською мовою в квадратних дужках (якщо джерело посилання має офіційну англійську назву – подається ця назва). Приклади: 
1. статті у періодичних виданнях:
- Bojchuk T. M., Moysey A. A. "Istoriya ta perspektivi rozvitku kafedri suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva" [History and Prospects of the Department of Social Sciences and Ukrainian Studies]. Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva. 2014. Vol. 1 (1). P. 7-18. URL: http://apsnim.bsmu. edu.ua/izdanie1/do-70-ricca-bdmu
2. книги:
- Gillespie, Paula, and Neal Lerner. The Allyn and Bacon Guide to Peer Tutoring. Allyn and Bacon. 2000.
У кінці статті потрібно подати „Дані про автора” українською та англійською мовами (до 800 друк. знаків).


РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ:
Рукописи приймає відповідальний секретар, перевіряє їх на відповідність основним вимогам написання та офор-млення статті і передає їх заступнику головного редактора. Заступник голов-ного редактора   оцінює науковий рівень статей (здійснює добір матеріалів до но-мерів журналу), направляє їх без прізвищ і даних про авторів на рецензування двом фахівцям відповідної галузі науки з різ-них міст / країн. Щонайменше один з рецензентів є членом редколегії журналу.      Вони не знатимуть один про одного, тому матеріали відправляються елек-тронною поштою. Їхні рецензії   залиша-ються ано-німними для авторів статей. Якщо рішення 2 рецензентів є протилеж-ними, тоді стаття надсилається третьому рецензенту. Головний редактор приймає рішення про друк статті на основі оцінки заступника головного редактора та реко-мендацій редакційної колегії, які ґрунту-ватимуться на рішеннях 2 (3) рецензен-тів. Його обґрунтоване рішення про те, чи рукопис прийнятий до друку, пови-нен бути переглянутийабо відхилений передається авторам електронною пош-тою. Рішення приймається як правило протягом 5-7 тижнів з моменту отриман-ня рукопису (за умов незначних правок – рукопис повертається автору протягом 4 тижнівзначних правок – протягом 3 мі-сяців). Редакційна колегія приймає рі-шення про назву статті після консуль-тації з автором.

Головний редактор несе відповідаль-ність за якість і відбір рукописів для журналуАвтори несуть відповідальність за зміст своїх статей.

До журналу «Актуальні питання сус-пільних наук та історії медицини»  не будуть прийматись матеріалиякі були опубліковані раніше або прийняті для публікації в інших виданнях.

REQUIREMENTS FOR THE ARTICLES 

    The manuscripts for publishing in journal should be given in electronic version. The editorial staff does not charge any submission or processing fee. The materials for the publication must not exceed 16 A-4 size pages in 14 points Times New Roman, 1,5 space; top and bottom margins – 2cm, left – 3cm, right – 1,5 (20.000 – 30.000 characters apart from resume and key words). Files format – doc or rtf.
     We are waiting for the manuscript in Ukrainian, Russian, English and French.
     1. In the first line the index UCD (bold, straight) is put to the left – only for Ukrainian authors.
     2. In the next lines indicate in the Ukrainian and English: the author’s last name, first name, scientific degree, academic status, position, workplace (no abbreviations); if there are several authors of the paper, information about them should be given in different paragraphs; all authors should submit their international ORCID ID (http://orcid.org) or Researcher ID (http://www.researcherid.com). The title is indicated in Ukrainian and English.
   3. Abstract and resume: Abstract in Ukrainian – 600-800 symbols including quadrates; 5-10 of key words. Resume in English – 100-250 words / up to 1 pa-ge (the title of the article, surname and initials of its author, summary text). The title and the author’s last name, first name (in nominative case in bold straight) are indicating in French. The summary in Russian should contain up to 800 symbols including quadrates; (the title of the article, surname and initials of its author, summary text, key words).
    4. Summary text should have the fol-lowing elements: 4.1 general statement of the problem and its connection with important scientific or practical aims;
4.2 analysis of the latest researches and publications, singling out of previously unsolved parts of the general problem, which are the focal point of the article;
4.3 statement of the aim of the article;
4.4 laying out of the main research ma-terial; 4.5 conclusions of the research and perspectives of further studies in this area; 4.6 bibliography (11 point)
4.7 maps, schemes, tables, photographs.
Pictures and graphics in the article sho-uld be of one of the following formats (jpeg, bmp, tif) raster at no less than 300 dpi (high quality original materials should be submitted). Tables are to be submitted as separate objects in Word format. Main table point 11, heading 12.
   5. Reference in the text should be submitted at the bottom of each page, and numbered consecutively, according to their citing order in the text. No need to start new numeration at the bottom of each page.
    Please present the list of references in accordance with requirements of DSTU 8302:2015 “Bibliographic Reference. General principles and rules of compo-sition” (http://lib.pu.if.ua/ files/dstu-8302-2015.pdf) and MLA Style (Mo-dern Language Association) registrati-on of bibliographic references designed by the Association of American Modern Languages (https://owl.english.purdue. edu/owl/resource/747/06). 
    Please present references in Latin let-ters. The authors’ last names and na-mes of journals or literary sources sho-uld be transliterated from Cyrillic script (http://ukrlit.org/transliteratsiia),
 titles of articles should be submitted in English in brackets (or, if a refe-rence source has an official name in English, this name must be used).
 E. g.: Articles in periodicals:
- Bojchuk T.M., Moysey A.A. "Istoriya ta perspektivi rozvitku kafedri sus-pil'nih nauk ta ukrayinoznavstva" [His-tory and Prospects of the Department of Social Sciences and Ukrainian Stu-dies]. Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva. 2014. Vol. 1 (1). P. 7-18. URL: http://apsnim.bsmu.edu.ua/ izdanie1/do-70-ricca-bdmu
Books:
- Gillespie, Paula, and Neal Lerner. The Allyn and Bacon Guide to Peer Tuto-ring. Allyn and Bacon. 2000.
      At the end of the article there sho-uld be submitted "Information about the author" (up to 800 characters).
     
  
PEER REVIEWING PROCESS 

   Manuscripts are assigned to Execu-tive Secretary who is evaluating their different formal and scientific qualities and submits them to Executive Editor. Executive Editor will evaluate the artic-les and decide whether to reject or ac-cept the submission sends the received papers, without the name and affilia-tion of authors, to 2 experts in the field, normally by E-mail. All the reviewers of a paper remain anonymous to the authors and act independently. They have different affiliation, usually loca-ted in different towns/countries, and they are not aware of each other's iden-tities. If the decisions of the 2 reviewers are not the same the paper is send to a third reviewer. The reviewers' evalua-tions and Executive Editor's comments enable the Editor-in-Chief to make a decision. This decision, along with the comments, is transmitted to the authors via E-mail. A decision is made usually within five-six weeks of the receipt of the manuscript. The Editor-in-Chief will advise authors whether a manu-script is accepted, should be revised, or is rejected. Minor revisions should be returned within four weeks of decision; major revisions within three months. 
     The Editor-in-Chief is responsible for the quality and selection of manu-scripts chosen to be published, and the authors are always responsible for the content of each article. 
     Journal «Current issues of social sciences and history of medicine» won’t take into consideration the article, be-ing already published or submitted to other editorials.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

     Рукописи для публикации в жур-нале принимаются в электронном варианте. Редакционная коллегия не взимает плату за подачу или обработку материалов. Материалы не должны превышать 16 стр. формата А-4, шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, через 1,5 интервала; верхнее и нижнее поля – 2 см., левое – 3 см., правое – 1,5 (20.000 – 30.000 печат. знаков без резюме и ключевых слов). Формат файлов – doc или rtf. 
     Рукописи принимаются на украинском, русском, английском и французском языках. 
     1. В первой строке слева указы-вают индекс УДК (жирный прямой) – только для украинских авторов. 
     2. В следующих строках указыва-ют на украинском и английском языках: фамилия, имя, ученая степень, ученое звание, должность, место работы автора (без сокраще-ний); если авторов несколько, све-дения о каждом подаются отдель-ными строками; все авторы должны указать свои международные идентификаторы ORCID ID (http://orcid.org) и Researcher ID (http://www.researcherid.com). Название статьи подается на украинском и английском языках. 
     3. Аннотация и резюме: аннотация на украинском языке – объем 600-800 знаков с пробелами; ключевые слова – 5-10. Резюме на английском языке – 100-250 слов / 1 страница (название статьи, фамилии и инициалы авто-ров, текст резюме, ключ. слова). На французском языке подается назва-ние статьи, ФИО авторов. Резюме на русском языке – до 800 знаков с про-белами (название, ФИО, резюме, кл. слова). 
   4. Текст статьи должен иметь сле-дующие элементы: 4.1 постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практически-ми задачами; 4.2 анализ последних исследований и публикаций, на ко-торые опирается автор; выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается статья; 4.3 формулировка цели ста-тьи; 4.4 изложение основного мате-риала исследования; 4.5 выводы и перспективы дальнейших исследо-ваний; 4.6 список литературы (11 кегль); 4.7 карты, схемы, таблицы, фотографии. Рисунки и графики в статью вставляют в одном из форма-тов (jpeg, bmp, tif) с разрешением не менее 300 dpi (подавать качествен-ные оригиналы). Таблицы подают как отдельные объекты в формате Word. Основной кегль таблицы 11, загол. 12. 
     5. Ссылки в тексте подаются вни-зу страницы (постранично), нумеру-ются постепенно, в соответствии с порядком их цитирования в тексте. Не нужно начинать новую нумера-цию внизу каждой страницы.
   Список литературы оформляется в со-ответствии с требованиями ДСТУ 8302: 2015 «Информация и докумен-тация. Библиографическая ссылка. Общие положения и правила состав-ления» (http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf) и MLA Style оформле-ния библиографических ссылок, разработанные Ассоциацией совре-менных языков Америки (https://owl.english.purdue.edu/ owl/resource/747/06). Ссылки пода-ются только латиницей 
(http://ukrlit.org/transliteratsiia)
. Фамилии авторов и названия литературных источников-ссылок подаются тран-слитерацией кириллицы, названия источников-ссылок также подаются на английском языке в квадратных скобках (если источник ссылки име-ет официальное английское назва-ние – подается оно). 
Примеры :
1. статьи в периодических изданиях:
- Bojchuk T.M., Moysey A.A. "Istoriya ta perspektivi rozvitku kafedri suspil'-nih nauk ta ukrayinoznavstva" [History and Prospects of the Department of Social Sciences and Ukrainian Studies]. Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva. 2014. Vol. 1 (1). P. 7-18. URL: http://apsnim.bsmu.edu.ua/ izdanie1/do-70-ricca-bdmu 
    2. книги:
- Gillespie, Paula, and Neal Lerner. The Allyn and Bacon Guide to Peer Tuto-ring. Allyn and Bacon. 2000. 
     В конце статьи нужно подать „Данные об авторе” на украинском и английском языках (до 800 печат. зн.).

    РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ СТАТЕЙ:
  
    Рукописи принимает ответст-венный секретарь, проверяет их на соответствие основным требовани-ям написания и оформления статьи, передает их исполнительному ре-дактору. Исполнительный редактор оценивает научный уровень статей (осуществляет подбор материалов к номерам журнала), направляет их без фамилий и данных об авторах на рецензирование двум специалистам соответствующей области науки из разных городов / стран. Как мини-мум один из рецензентов является членом редколлегии журнала. Они не будут знать друг о друге, поэтому материалы отправляются по электронной почте. Их рецензии остаются анонимными для авторо
в статей. Если решение 2 рецензентов противоположны, тогда статья направляется третьему рецензенту. Главный редактор принимает решение о печати статьи на основе оценки исполнительного редактора и рекомендаций редакционной коллегии, которые определяются решением 2 (3) рецензентов.
Его обоснованное решение о том, принята ли рукопись к печати, дол-жно быть пересмотрен, или откло-нен передается авторам по элек-тронной почте. Решение принима-ется как правило в течение 5-7 не-дель с момента получения рукописи (в условиях незначительных правок - рукопись возвращается автору в течение 4 недель; значительных правок - в течение 3 месяцев). Редакционная коллегия принимает решение о названии статьи после консультации с автором. 
     Главный редактор несет ответст-венность за качество и отбор руко-пиcей для журнала. Авторы несут ответственность за содержание своих статей.
     В журнал не будут приниматься материалы, которые были опубли-кованы ранее или приняты для публикации в других изданиях.

EXIGENCES
POUR LES ARTICLES

      Les articles pour la publication dans le journal doivent être donnés en version électronique. Le comite de redaction ne facture pas de frais de soumission ou de traitement. Les matériaux pour la pub-lication ne doivent pas dépasser 16 pages de taille A-4 en 14 points Times New Roman, 1,5 espace; marges supérieure et inférieure - 2cm, à gauche - 3cm, à droite - 1,5 (20.000 - 30.000 caractères en dehors des CV et des mots-clés). Format des fichiers - doc ou rtf.                                                                      Nous attendons l’article en ukrainien, russe, anglais et français.                                1. La première ligne de l'indice UCD (gras, droite) est mis à la gauche – ne que pour les auteurs ukrainiens.                   2. Dans les lignes suivantes on indi-que en anglais et ukrainien: le nom de famille de l'auteur, prénom, grade scien-tifique, statut académique, la position, lieu de travail (pas d'abréviations); s'il y a plusieurs auteurs du document, des informations à leur sujet doit être donnée dans les différents paragraphes; tous les auteurs doivent soumettre leur ID international orcid (http://orcid.org) ou chercheur ID (http://www.researcherid.com).  Le titre est indiqué en ukrainien et en anglais.        3. Résumé et CV: Résumé en ukrai-nien - 600-800 symboles en quadrants; 5-10 mots clés. Résumé en anglais - 100-250 mots / jusqu'à la 1 page (le titre de l'article, le nom et les initiales de l 'au-teur, le texte de synthèse); 5-10 de mots clés. Le titre et le nom de l'auteur, pré-nom (en cas nominative en ligne droite gras) on les indique en français. Le résumé en russe doit contenir jusqu'à 800 symboles, y compris les quadrants; (Le titre de l'article, le nom et les ini-tiales de son auteur, le texte de résumé, les mots-clés).                                                 4. Le résumé du texte doit comporter les éléments suivants: 4.1 L’éclairage du problème général et de son lien avec des objectifs scientifiques ou pratiques importants; 4.2 L’analyse des dernières recherches et publications, distinguant des parties précédemment non résolus du problème général, qui sont le point focal de l'article; 4.3 La déclaration de l'objectif de l'article; 4.4 L’aménage-ment du matériel de recherche princi-pal; 4.5 La conclusions de la recherche et les perspectives de nouvelles études dans ce domaine; 4.6 Bibliographie (11 points); 4.7 Les cartes, schémas, tableaux, photographies. Photos et graphiques dans l'article doivent être de l'un des formats suivants (jpeg, bmp, TIF) raster à pas moins de 300 dpi (maté-riaux originaux de haute qualité doivent être soumises). Les tableaux doivent être présentés comme des objets séparés en format Word. Principal point de tableau 11, rubrique 12.                          5. Référence dans le texte doit être sou-mis au bas de chaque page, et numéro-tées consécutivement, selon leur ordre citant dans le texte. Pas besoin de démarrer une nouvelle numérotation au bas de chaque page.                                      S'il vous plaît présenter la liste des références, conformément aux exigences de DSTU 8302: 2015 "Référence biblio-graphique. Principes généraux et règles de com-position" (http://lib.pu.if.ua/ files/dstu-8302 -2015.pdf) et le style MLA (Modern Language Association) l'enregistrement des références bibliog-raphiques conçues par l'Association of American Modern Languages (https://owl.english. purdue.edu/owl/ resource/747/06). S'il vous plaît pré-senter des références en lettres latines. Les noms de famille et les noms de revues ou de sources littéraires ! Les auteurs doivent être transcrites à partir de l'alphabet cyrillique (http://ukrlit.org/transliteratsiia), les titres des articles doivent être soumis en anglais entre parenthèses (ou, si une source de référence a un nom officiel en anglais, ce nom doit être utilisé).                          E. g.: 1. Articles dans les périodiques:       - Bojchuk T. M., Moysey A. A. "Isto-riya ta perspektivi rozvitku kafedri suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva" [Histoire et perspectives du Départe-ment des sciences sociales et études ukrainiennes]. Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva. 2014. Vol. 1 (1). P. 7-18. URL: http:// apsnim.bsmu.edu.ua/izdanie1/do-70-ricca-bdmu                                                   2. Livres:                                                      - Gillespie, Paula, et Neal Lerner. Le Allyn et Bacon Guide to Peer Tutoring. Allyn et Bacon. 2000.                                      A la fin de l'article, il doit être soumis "Informations sur l'auteur" (jusqu'à 800 caractères).


CRITIQUE DES ARTICLES:

Le secrétaire exécutif reçoit les manuscrits, vérifie leur conformité avec les exigences essentielles concernant  l'écriture et la présentation de l`article et les passe au rédacteur exécutif. Le rédacteur en chef évalue le niveau scientifique des articles (accomplit la sélection des matériaux pour la revue), les envoie, sans indiquer les noms et les données sur les auteurs, à deux spécialistes du domaine de la science approprié, résidants de différentes villes / pays.  Un des critiques, au moins, est membre du comité de rédaction. Ils seront anonymes l`un pour l`autre, donc les matériaux seront envoyés par e-mail. Leurs commentaires restent inconues pour les auteurs des articles. Si les conclusions de deux critiques sont opposées, dans ce cas-là l'article est envoyé au troisième critique. Le rédacteur en chef prend une décision sur la publication de l'article, en s`appuyant sur l`appréciation du rédacteur exécutif et sur les recommandations du comité de rédaction, basées sur les conclusions de 2 (3) critiques. Sa décision argumentée concernant la recommandation du manuscrit à la publication, ou bien sa correction ou le refus de sa publication est envoyée à l’auteur par e-mail. La décision est prise généralement dans les 5-7 semaines suivant la récep-tion du manuscrit (en cas des corrections mineures - le manuscrit est renvoyé à l'auteur pendant 4 semaines; en cas des modifications importantes - pendant 3 mois). Après la consultation avec l'auteur le comité de rédaction prend une décision sur le titre de l`article.                                                           Le rédacteur en chef est responsable de la qualité et de la sélection des manuscrits pour la revue. Les auteurs assument la responsabilité sur le contenu de leurs articles.                               Les matériaux qui ont été déjà publiés ou acceptés pour la publi-cation ailleurs ne seront pas acceptés pour leur publication dans la la  revue «Enjeux actuels des sciences sociales et de l'histoire de la médecine».

Форма подання резюме

 

Форма представления резюме

Form of submission of resume

 

 

Цуркан Марія. Засоби стилізації розмовності у прозі письменників Буковини поч. ХХІ ст.

Мета дослідження. У статті описано загальнонаціональні й етномарковані засоби стилізації розмовності та їхні контекстуальні мовно-естетичні функції в мові прози сучасних українських письменників Буковини. Специфікою теми зумовлений комплексний підхід до застосування методів дослідження, серед яких: описовий; зіставлення – для аналізу, синтезу й узагальнення наукових теорій, а також методики лінгвістичного спостереження, класифікації та систематизації – для поділу мовних явищ на окремі групи на основі диференційних ознак. Методи лінгвостилістичного, семантико-стилістичного аналізів дали змогу встановити семантичне наповнення текстових уживань мовних засобів стилізації розмовності. За допомогою методу функціонально-стилістичного аналізу мови прози описано стильову норму текстів одного періоду в історії літературно-мовного процессу. Наукова новизна. Уперше системно представлено основні лексико-фраземні засоби стилізації розмовності в мові прози сучасних письменників Буковини, з’ясовано специфіку їхнього мовно-естетичного навантаження і висловлено гіпотезу про новітні екстралінгвальні чинники актуалізації локальних елементів у мові прози; а також типологізовано визначальні для усного побутового спілкування комунікеми. Висновки. Доведено, що функціонально-стилістична категорія розмовності – одна з визначальних у концепції розвитку літературної мови загалом і мови художньої прози зокрема. Саме вона акумулює моделі, способи, прийоми використання засобів стилізації розмовності та вектори їхньої модифікації.

Ключові слова: мова прози, стилізація розмовності, діалектизм, фразема, комунікема.

 

Цуркан Мария. Средства стилизации разговорности в прозе писателей Буковины нач. XXI в.

Цель исследования. В статье описано общенациональные и етномаркированные средства стилизации разговорности и их контекстуальные культурно-эстетические функции в языке прозы современных украинских писателей Буковины. Спецификой темы обусловлен комплексный подход к применению методов исследования, среди которых: описательный; сопоставления – для анализа, синтеза и обобщения научных теорий, а также методики лингвистического наблюдения, классификации и систематизации – для разделения языковых явлений на отдельные группы на основе дифференциальных признаков. Методы лингвостилистичного, семантико-стилистического анализа позволили установить семантическое наполнение текстовых употреблений языковых средств стилизации разговорности. С помощью метода функционально-стилистического анализа языка прозы описано стилевую норму текстов одного периода в истории литературно-языкового процесса. Научная новизна. Впервые системно представлены основные лексико-фраземних средства стилизации разговорности в языке прозы современных писателей Буковины, выяснена специфика их культурно-эстетической нагрузки и высказана гипотеза о новейших экстралингвистических факторах актуализации локальных элементов в языке прозы; а также типологизированные определяющие устного бытового общения комуникемы. Выводы. Доказано, что функционально-стилистическая категория разговорности – одна из определяющих в концепции развития литературного языка вообще и языка художественной прозы в частности. Именно она аккумулирует модели, способы, приемы использования средств стилизации разговорности и векторы их модификации.

Ключевые слова: речь прозы, стилизация разговорности, диалектизм, фразема, комуникема.

 

Tsurkan Maria. Means of Stylization of Colloquality in the Bukovinian Writers’ Prose of the Beginning of 21st Century.

Aim of investigation. The article describes national and ethnically marked means of stylization of colloquial language and their contextual aesthetic linguistic functions in the language of prose of the contemporary Ukrainian writers of Bukovina. The specifics of the theme predisposed application of comprehensive approach to the research methodologies, among which there should be mentioned such as: descriptive; comparative – for analysis, synthesis and generalization of scientific theories, also methods of linguistic observation, classification and systematization for the division of speech phenomena into separate groups on the basis of differential attributes. Methods of linguistic and semantic-stylistic analysis made it possible to establish the semantic content of textual use of linguistic means for stylization of colloquality. The method of functional-stylistic analysis of the language of prose describes the style of the texts of the same period of the history of literary-linguistic process. Scientific novelty. For the first time there have been presented the basic lexical-phrasemic means for stylization of colloquality in the language of prose of modern Ukrainian writers of Bukovina, there has been defined the specifics of their aesthetic linguistic functions resulting in suggestion of hypothesis about the newest extra linguistic factors of actualization of local elements in the language of prose; there also has been worked out a typology of determinants for communikemes of everyday communication. Conclusions. It has been proved that the functional-stylistic category of colloquality is among the defining ones in the concept of the literary language development in general and of the language of belles-lettres in particular. It is functional-stylistic category of colloquality that accumulates models, tools and techniques for application of means of stylization as well as vectors of its modification.

Key words: language of prose, stylization of colloquality, dialethism, phraseme, communikeme.

 


Publication Ethics and Publication Malpractice Statement
Our publication ethics and publication malpractice statement is mainly based on the Code of Conduct
and Best-Practice Guidelines for Journal Editors (Committee on Publication Ethics, 2011).
Editors' responsibilities
Publication decisions
The editor will evaluate manuscripts without regard to the authors' race, gender, sexual orientation,
religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy. The decision will be based on the
paper’s importance, originality and clarity, and the study’s validity and its relevance to the journal's
scope. Current legal requirements regarding libel, copyright infringement, and plagiarism should also
be considered.
Confidentiality
The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to
anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers,
and the publisher, as appropriate.
Disclosure and conflicts of interest
Unpublished materials disclosed in a submitted paper will not be used by the editor or the members
of the editorial board for their own research purposes without the author's explicit written consent.

RIGHTS OF AUTHORS

          The editorial staff encourages the authors:
- to post the final version of the article on their personal webpage or on that of the institution to which they officially belong;
- to share the article on their social media;
- to post on the pages they manage the link to the PDF version of the article hosted on APSNIM's website.
          The authors are entitled to fully or partially republish the article in any other publication, with mandatory reference to APSNIM.
          The authors may use without any restrictions the article in their teaching and research activities.


REQUIREMENTS FOR THE ARTICLES_NEW FILE (JUNE 2017)  are available in the attached file under the page content
ВИМОГИ ДЛЯ СТАТТІ - НОВИЙ ФАЙЛ (JUNE 2017) доступні у прикріпленому файлі під вмістом сторінки

     


    If an author present a contribution/article to be published in "Current issues of social sciences and history of medicine", the author must consent to the following steps related to ethics and copyright:       

   1. If and when the article is accepted for publication, the author transfers "Current issues of social sciences and history of medicine", fully and unconditionally, the exclusive right of publishing, reproducing and distributing the text by re-editing, translation, copying, affichage or saving in an electronic data base or for any type of anthologies/ collections, for both versions (electronic and hard copy).

       2. The author (authors) states, in writing, the following consent.


Ċ
Аністратенко Антоніна Віталіївна БДМУ, Чернівці,
30 черв. 2017 р., 10:43
Ċ
Аністратенко Антоніна Віталіївна БДМУ, Чернівці,
12 квіт. 2018 р., 23:05