НОМЕ‎ > ‎

1(13)_2017

Повнотекстову версію журналу можна скачати в кінці сторінки!

Full-text version of the journal can be downloaded at the end of the page!

Титул

Tytle

ЗМІСТ

(СОДЕРЖАНИЕ, SUMMARY, CONTENU)


МОВОЗНАВСТВО

LINGUISTICS


УКРАЇНСЬКА МОВА

UKRAINIAN LANGUAGE


Кульбабська Олена. БАРВОСВІТ ПОЕЗІЇ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ.

Кульбабская Елена. Мир цвета в поэзии Владимира Сосюры.

Kulbabska Olena. The exuberant world of the poetry by Volodymyr Sosiura.

Kulbabskaya Elena. The exuberant world of the poetry by Volodymyr Sosiura.

Навчук Галина. ФУНКЦІЇ ЧАСТОК В ОКЛИЧНИХ РЕЧЕННЯХ.

Навчук Галина. Функции частиц в восклицательных предложениях.

Halyna Navchuk. Features particles in exclamation sentence.

Halyna Navchuk. Les Fonctions des particules dans les phrases exclamatives.

Навчук Галина, Шутак Лариса. ОКЛИЧНІ РЕЧЕННЯ В РУСЛІ БАГАТОАСПЕКТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.

Навчук Галина, Шутак Лариса. Восклицательные предложения в русле многоаспектного исследования.

Halyna Navchuk, Larysa Shutak. The exclamatory sentences in line with the multidimensional research.

Halyna Navchuk, Larysa Shutak. Les phrases exclamatives dans les recherches multidimentionnelles. 

Новоставська Оксана. ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ФАХОВОЇ МОВИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ.

Новоставская Оксана. Прагматический аспект профессионального языка юриспруденции.

Novostavska Oksana. Pragmatic aspect of professional language of jurisprudence. 

Novostavska Oksana. L’aspect paradigmatique de la langue professionnelle  de la jurisprudence.

Роман Лілія, Тимофійчук Інга. КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОГО ДИСКУРСУ.

Роман Лилия, Тимофийчук Инга. Коммуникационные особенности медицинского дискурса.

Roman Liliya, Tymofiychuk Inha. Communication Particulars of the Medical Discourse.

Roman Liliya. Tymofiychuk Inha.  Les fonctions de connectivité du discours médical.

Руснак Юлія. Власне весільні обрядотерміни  у буковинських говірках.

Руснак Юлия. Свадебные обрядотермины в буковинских говорах.

Rusnak Yulia. WEDDING RITE TERMS OF BUKOVINIAN  DIALECT.

Rusnak Yulia. Les termes des rites nuptiaux dans les dialectes de Boucovine.

Томусяк Людмила. ПРАГМАСЕМАНТИЧНІ ПАРАМЕТРИ АВТОРИЗОВАНИХ ДУПЛЕКСИВНИХ СТРУКТУР.

Томусяк Людмила. Прагмасемантические параметры авторизированых дуплексивных структур. 

Tomusiak Liudmyla. Pragmasemantic settings of the authorized duplex structures.

Tomusiak  Liudmyla. Les paramètres pragmasémantiques des structures duplex autorisées par l’auteur. 

Тулюлюк Катерина. ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ У СФЕРІ ЧУТТЕВОГО СПРИЙНЯТТЯ.

Тулюлюк Екатерина. Гендерные стереотипы в сфере чувственного восприятия.

Tulyulyuk Ketrin. Gender Stereotypes in the Sphere of Sense Perception.

Tulyulyuk Ketrin. Les stéréotypes de genre dans la zone de la perception sensuel.

Цуркан Марія. ЕТНОГРАФІЗМИ ЯК ЗАСІБ СТИЛІЗАЦІЇ РОЗМОВНОСТІ  В СУЧАСНІЙ ХУДОЖНІЙ ОПОВІДІ.

Цуркан Мария. Этнографизмы как средство стилизации разговорности в современном художественном повествовании.

Tsurkan Maria. Ethnographisms as Means of Colloquality Stylization in the Modern Belletristic Narration.

Tsurkan Maria. Ethnographismes comme moyen de stylisation de la langue parlée dans la narration littéraire moderne.

Шабат-Савка Світлана. Перформативні висловлення як засіб ідентифікації комунікативних інтенцій в українськомовному дискурсі.

Шабат-Савка Светлана. Перформативные высказывания как средство идентификации коммуникативных интенций в украиноязычном дискурсе.

Shabat-Savka Svitlana. PERFORMATIVE EXPRESSIONS AS A MEANS OF IDENTIFICATION OF COMMUNICATIVE INTENTIONS IN THE UKRAINIAN DISCOURSE.

Shabat-Savka Svitlana. Les expressions performatives comme moyen de l’identification des intentions communicatives dans le discours ukrainiens. C. 44


Шутак Лариса. ВТОРИННІ НАЗВИ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ.

Шутак Лариса. Вторичные наименования как один из способов реализации стоматологического дискурса.

Shutak Larysa. Secondary titles as means of implementation of dental discourse.

Shutak Larysa. Les titres secondaires comme moyen de l’application du discours de stomatologie.

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ENGLISH LANGUAGE


Вахоцький Михайло, Маковська Оксана. Стилістичні засоби вербалізації алюзії у президентських промовах авраама лінкольна.

Вахоцкий Михаил, Маковская Оксана. Стилистические средства вербализации аллюзии в президентских речах Авраама Линкольна.

Vakhotskyi Mykhailo, Makovska Oxsana. STYLISTIC DEVICES OF VERBALIZATION OF ALLUSION IN ABRAHAM LINCOLN’S PRESIDENTIAL SPEECHES.

Vakhotskyi Mykhailo, Makovska Oxsana. Les moyens stylistiques de verbalisation de l’allusion dans les discours présidentiels d'Abraham Lincoln.

Запоточна Лариса, Рак Олександр, Томка Інна. Вживання прийменників та прийменникових фраз в англійських фахових статтях з кардіології.

Запоточная Лариса, Рак Александр, Томка Инна. Употребление предлогов и предложных фраз в английских профессиональных статьях по кардиологии.

Zapotochna Larysa, Rak Olexandr,  Tomka Inna. THE USE OF PREPOSITIONS AND PREPOSITIONAL PHRASES IN ENGLISH PROFESSIONAL ARTICLES OF CARDIOLOGY.

Zapotochna Larysa, Rak Olexandr,  Tomka Inna. L’emploi des prépositions et des phrases prépositionnelles dans les articles professionnels en cardiologie anglaise.

Томусяк Аліна. КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ВИМІРИ НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕНЬ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ.

Томусяк Алина. Коммуникативно-прагматические измерения номинативных предложений в англоязычном художественном тексте.

Tomusiak Alina. Communicative and pragmatic dimensions of nominative sentences in english literary text.

Tomusiak  Alina. Les dimensions communicatives et pragmatiques des phrases nominatives dans le texte littéraire anglais.

Шалаєва Анна. Використання епонімічних термінів в галузі медицини: аргументи “за” і “проти”.

Шалаєва Анна. Употребление эпонимических терминов в области медицины: аргументы “за” и “против”.

Shalajeva Anna. THE USE OF EPONYMOUS TERMS IN THE FIELD OF MEDICINE:  PROS AND CONS.

Shalajeva Anna. L’utilisation des tèrmes éponimiques dans le dommaine de la médecine: Arguments „Oui“ ou „Contre“.

Шалаєва Анна, Семенко Ірина, Томка Інна. ПЕРЕХІД  ЕПОНІМІВ  ГАЛУЗІ  МЕДИЦИНИ  В  ЗАГАЛЬНІ СЛОВА

Шалаева Анна, Семенко Ирина, Томка Инна. Переход эпонимов сферы медицины в имена нарицательные. 

Shalajeva Anna, Semenko Iryna, Tomka Inna. Transformation of eponyms  in the field of Medicine into common words

Shalajeva Anna, Semenko Iryna, Tomka Inna. Transformation of Eponyms  in the Field of Medicine into Common Words. 

НІМЕЦЬКА МОВА

GERMAN LANGUAGE


Камінська Олена. ДИПЛОМАТИЧНІ ДОКУМЕНТИ ЯК СФЕРА ФУНКЦІОНУВАННЯ НІМЕЦЬКОЇ ФАХОВОЇ МОВИ ДИПЛОМАТІЇ.

Каминская Елена. Дипломатические документы как сфера функционирования немецкой профессиональной языка дипломатии.

Kaminska Olena. The Diplomatic Documents as the Functioning of the German Professional Language of Diplomacy.

Kaminska Olena. Les documents diplomatiques comme domaine du fonctionnement de la langue professionnelle de la diplomatie allemande. 

Качан Богдана. ЛЕКСИЧНІ ТА ГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКОРОЧЕНЬ, ЇХНІ РІЗНОВИДИ У НІМЕЦЬКІЙ ФАХОВІЙ МОВІ „ТЕХНОЛОГІЇ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ”, СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ.

Качан Богдана. Лексические и графические характеристики сокращений в немецком фаховом языке “Технология лабораторной диагностики и лечения”, способы перевода.

Kachan Bogdana. Lexicological and graphical characteristics of acronyms, their varieties in german language for specific purposes “technology of laboratory diagnostic and treatment”, methods of translation.

Kachan Bogdana. Les caractéristiques lexico-graphiques des abréviations, leurs classification dans la terminologie allemande „Les technologies de la laboratoire de la diagnostic et du traitement”, les moyens de traduction.


РОМАНСЬКІ МОВИ

ROMAN LANGUAGES


Вринчану Фелічія. ДИСКУСІЙНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ СИНТАКСИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У РУМУНСЬКІЙ ГРАМАТИЦІ.

Вринчану Феличия. Дискуссионные проблемы изучения синтаксических связей в румынской грамматике.

Vrănceanu Felichia. Controversial problems of studying syntactic relations in the Romanian grammar.

Vrănceanu Felichia. Les Problèmes controverses de l'étude des relations syntaxiques dans la grammaire roumaine.

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

TRANSLATION


Сопилюк Наталія. Адаптивна стратегія  при перекладі  художнього тексту  (на матеріалі творів м. Пруста).

Сопылюк Наталья. Адаптивна стратегия при переводе художественного текста (на материале творчества М. Пруста).

Sopylyuk Nataliya. ADAPTIVE STRATEGY IN LITERARY TRANSLATION (ON THE MATERIAL OF MARCEL PROUST’S PROSE).

Sopylyuk Nataliya. La stratégie adaptive de la traduction littéraire (sur le corpus de la prose de Marcel Proust). 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

LITERATURY CRITICISM


Аністратенко Антоніна. ДЕСАКРАЛІЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ЯК МЕТОД ЛІТЕРАТУРНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ІСТОРИЧНОГО ПОЛЯ ПОДІЙ.

Анистратенко Антонина. Десакрализация истории как метод литературного обработки исторического поля событий.

Anistratenko Antonina. Desecration of the history as a method of literary processing of the historical field of events.

Anistratenko Antonina. La désacralisation de l’histoire comme une méthode du traitement dés événements historiques.

Дрогомирецька Марта. ІСТОРИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗБІРКИ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО «ПОВІСТКИ І ЕСКІЗИ». 

Дрогомирецкая Марта. Историко-функциональные аспекты сборника Агатангела Крымского «Короткие повести и эскизы».

Drohomyretska Marta. Historical and functional aspects of the collection «Stories and Sketches» by Ahatanhel Krymskyi.

Drohomyretska Marta. Les aspects historiques et fonctionnels du recueil de Ahatanhel Krymskyi „De courts récits et des esquisses”.


УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

UKRAINIAN LITERATURE 

Вилка Лідія. ПОЕЗІЯ ДОЩУ І СНІГУ: ТВОРЧІСТЬ ЄВГЕНІЇ УГРИНЧУК.

Вилка Лидия. Поэзия дождя и снега: творчество Евгении Угринчук.

Vylka Lidiya. The poetry of the rain and snow: Оeuvre of Yevheniya Uhrynchuk.

Vylka Lidiya. La poésie de pluie de neige : l’oeuvre de Yevheniya Uhrynchuk.

Гавріл Анамарія. СВОЄРІДНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРАДИЦІЙНОГО СЮЖЕТНО-ОБРАЗНОГО МАТЕРІАЛУ В ПОВІСТІ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА «ПЕТРО УТЕКЛИЙ».

Гаврил Анамария. Своеобразие трансформации традиционного сюжетно-образного материала в повести Валерия Шевчука «Петро утеклый».

Gavril Anamaria. The Transformation Peculiaruty of the Traditional Figurative Material with the Plot in the Novel of Valerii Shevchuk “Petro Uteklyi”

Gavril Anamaria. L’originalité de la transformation du matériel traditionnel du sujet et de l’image dans le récit de Valerii Chentchuk „Petro Uteklyi”. 

Каізер Ірина. ЗВ'ЯЗОК РАННІХ ПОВІСТЕЙ М. ГОГОЛЯ З УКРАЇНСЬКОЮ ФОЛЬКЛОРНОЮ ТРАДИЦІЄЮ ТА МОВОЮ.

Каизер Ирина. Связь ранних повестей Н. Гоголя с украинской фольклорной традицией и языком.

Kaizer Іryna. Connection of М. Gogol’s Early Tales with Ukrainian Folk Tradition and Language.

Kaizer Іryna. Le lien des premières nouvelles de M. Gogol avec la tradition ukrainienne  folklorique et la langue.

Каізер Ірина, Мойсей Антоній. СТЕЛІАН ГРУЯ – ДОСЛІДНИК ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА.

Каізер Ирина, Мойсей Антоний. Стелиан Груя – исследователь  творчества Тараса Шевченко.

Kaizer Iryna, Moysey Antoniy. Stelian Hruya as a researcher of Taras Shevchenko's creations.

Kaizer Iryna, Moysey Antonyi. Stelian Hruya en tant que chercheur de Taras Shevchenko.


Никифорук Тетяна. ПОЕТИЧНИЙ СИНТАКСИС ТВОРІВ СИДОРА ВОРОБКЕВИЧА РАННЬОГО ПЕРІОДУ ТВОРЧОСТІ (1863-1867).

Никифорук Татьяна. Поэтический синтаксис произведений Сидора Воробкевича раннего периода творчества (1863-1864).

Nykyforuk Tetyana. POETIC SYNTAX OF EARLY S. VOROBKEVYCH’S WORKS (1863-1867).

Nykyforuk Tetyana. La syntaxe poétique de l’oeuvre de S. Vorobkevytch au début de sa carrière (1863-1867).

Слухенська Руслана. ЗАСУДЖЕНИЙ ДО СТРАТИ: ВАЖКА ДОЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ГУМОРУ В ОСОБІ ОСТАПА ВИШНІ.

Слухенская Руслана. Приговорен к смертной казни: тяжелая судьба украинского юмора в лице Остапа Вишни.

Sluhenska Ruslana. Sentenced to death: hard lines of the ukrainian humor in life of Ostap Vyshnia.

Sluhenska Ruslana. Condamné à la peine de mort : le destin difficile de l’humour ukrainien dans la vie d’Ostap Vychnia.

Ткач Алла, Яремчук Іванна. БОГ, БІБЛІЯ Й УКРАЇНА У ТВОРЧОСТІ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ.

Ткач Алла, Яремчук Иванна. Бог, Библия и Украина в творчестве Великого Кобзаря.

Tkach Alla, Yaremchuk Ivanna. God, the bible and Ukraine. In creativity of the great Kobzar.

Tkach Alla, Yaremchuk Ivanna. Le Dieu, le Bible et l’Ukraine dans l’oeuvre du grand Kobzar.

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

WORLD LITERATURE 


Koстін Kлаудія. Всесвіт „румунських народних казок”, зібраних І.Г.Cбієрою.

Костин Клаудия. Вселенная „Румынских народных сказок”, собранных И.Г.Cбиерою.

Costin Claudia. THE UNIVERSE OF THE ROMANIAN FOLKTALES COLLECTED BY I.G. SBIERA.

Costin Claudia. L’Univers des  Contes populaires roumains, réunis par I.G. Sbiera.

Логвінов Ігор. ПРОБЛЕМАТИКА МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У МАГРИБСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ КОНТЕКСТІ.

Логвинов Игорь. Проблематика миграционных процессов в магрибском литературном контексте.

Logvinov Ihor. The problems of migration process in Maghrebian literary context. 

Logvinov Ihor. La problématique des processus de l’immigration dans le contexte littéraire  magrébien.

РЕЦЕНЗІЇ

REVIEWS


Руснак Юлія. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ: АНІСТРАТЕНКО А. В. АЛЬТЕРНАТИВНА ІСТОРІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. МОНОГРАФІЯ, ЧЕРНІВЦІ, 2016, 212 с.

Руснак Юлия. Рецензия на монографию: Анистратенко А. В. Альтернативная история в украинской литературе. Монография, Черновцы, 2016, 212 с.

Rusnak Yulia. Review of monograph: Anistratenko A. Alternative history in ukrainian literature. Monograph, Chernivtsi, 2016, 212 p.

Rusnak Yulia. Le compte rendu de la monographie : Anistratenko A. L’histoire alternative dans la littérature ukrainienne. Monographie, Tchernivtsi, 2016, 212 p.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

(Требования к оформлению статей, Requirements for the articles, Іnstructions aux auteurs)Підсторінки (38): Переглянути всі
Ċ
Аністратенко Антоніна Віталіївна БДМУ, Чернівці,
29 серп. 2017 р., 05:04
Ċ
Аністратенко Антоніна Віталіївна БДМУ, Чернівці,
29 серп. 2017 р., 05:04
Comments