НОМЕ‎ > ‎

1(25)_2020

ЗМІСТ

(СОДЕРЖАНИЕ, SUMMARY, CONTENU)

 

МОВОЗНАВСТВО

LINGUISTICS

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

UKRAINIAN LANGUAGE

Руснак Наталія. ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУКОВИНСЬКИХ ГОВІРОК (НА МАТЕРІАЛІ ГОВІРКИ С.ЮЖИНЕЦЬ КІЦМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ).

Руснак Наталия. Лексические особенности буковинских говоров (на материале говорах c. Южинец Кицманского района Черновицкой области).

Rusnak Natalia. Lexical peculiarities of Bukovinian dialects (on the material of the Yuzhynets dialect of Kitsman region of Chernivetska oblast).

Фр.

 

Руснак Юлія. Заголовки в малій прозі Ольги Кобилянської: когнітивний аспект

 

Струк Іванна. МОВЧАННЯ ЯК ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНИЙ КОПОНЕНТ У ДРАМАТИЧНОМУ ТЕКСТІ БУКОВИНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ.

Струк Иванна. Молчание как экстралингвальный компонент в драматическом тексте буковинских писателей.

Struk Ivanna. Silence as an extralingual component in the dramatic text of Bukovinian writers.

Фр.

 

Тесліцька Галина. КАТЕГОРІЯ ЧАСТКОВОЇ ПЕРСОНАЛЬНОСТІ У ПРОСТИХ РЕЧЕННЯХ ІЗ НАПІВПРЕДИКАТИВНИМИ АДʼЄКТИВНИМИ КОМПОНЕНТАМИ.

Теслицькая Галина. Категория частичной персональности в простых предложениях с полупредикативными адъективными компонентами.

Teslitska Halyna. Category of partial induvidualization of simple sentences with semipredicative adjectival components.

Фр.

 

Томка Інна, Рак  Олександр, Зазуля Ірина. Структура моделей словосполучень лікарських рослин, їх значення та застосування в практичній медицині.

Томка Инна, Рак Александр, Зазуля Ирина. Структура словосочетаний лекарственных растений, их значение и применение в практической медицине.

Tomka Inna, Rak Oleksandr, Zazulia Iryna. THE STRUCTURE OF MEDICINAL PLANTS WORD COMBINATIONS, THEIR VALUE AND APPLICATION IN PRACTICAL MEDICINE.

 

ЛЕКСИКОГРАФІЯ

LEXICOGRAPHY

 

Новікова Тетяна. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА ДУША У СЛОВНИКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.

Новикова Татьяна. Определение термина “душа” в словарях украинского языка.

Novikova Tatiana. Definition “soul” in Ukrainian dictionaries.

Фр.

 

 

 

 

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

GERMAN LANGUAGES

Камінська Олена. КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ОДНИНИЦЬ НІМЕЦЬКОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ ДИПЛОМАТІЇ

Каминская Елена. Комплексная методика исследования терминологических единиц немецкой терминосистемы дипломатии.

Kaminska Olena. Complex methodology of the term units research of the German terminology of diplomacy.

Фр.

 

Лапа Галина, Семисюк Альбіна. Семантичний потенціал прикметника в німецькій мові для професійних цілей “Інфектологія» та його знакова природа.

Лапа Галина, Семисюк Альбина. Семантический потенциал имени прилагательного в немецком языке для профессиональных целей «Инфектология» и его знаковая природа.

РОМАНСЬКІ МОВИ

ROMAN LANGUAGES 

 

 

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

TRANSLATION STUDIES 

 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

METHODOLOGY OF TEACHING IN HIGHER SCHOOL

 

Сваричевська Анжела. СТИМУЛЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЦИВІЛЬНОГО ФЛОТУ

 

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

LITERARY STUDIES

 

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

THEORY OF LITERATURE

 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

UKRAINIAN LITERATURE  

Маркуляк Лариса. РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ СТУСА В ЕСЕЇСТИЦІ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА

 

ЛІТЕРАТУРНЕ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО І ТЕКСТОЛОГІЯ

LITERARY SOURCES AND TEXTOLOGY

Голяк Тетяна. ДОТРИМАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ПРИ ПІДГОТОВЦІ ВИДАННЯ ТВОРІВ ІВАНА ФРАНКА У 30-ТИ ТОМАХ

Голяк Татьяна. Соблюдение авторского права при подготовке издания произведений Ивана Франко в 30-ти томах.

Holiak Tetiana. Copyright Issues of Preparing Ivan Frankos Works in 30 Volumes for Print

Golyak Tatiana. Respect du droit dauteur lors de la preparation des oeuvres en 30 volumes d’Ivan Franko.

РЕЦЕНЗІЇ

REVIEWS

 

 

 

Підсторінки (1): Holiak
Comments