НОМЕ‎ > ‎

1_2021

ЗЗМІСТ

(СОДЕРЖАНИЕ, SUMMARY, CONTENU)

МОВОЗНАВСТВО

LINGUISTICS

УКРАЇНСЬКА МОВА

UKRAINIAN LANGUAGE


Максим’юк Оксана, Максим’юк Наталія. КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ВІДМОВИ В УКРАЇНСЬКОМОВНОМУ ДІАЛОГІЙНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ.

Максимюк Оксана, Максимюк Наталия. Коммуникативные стратегии отказа в украинскоязычном диалогическом художетвенном дискурсе. 

Maksymiuk Nataliya, Maksymiuk Oksana. Communicative strategies of the refusal utterance in Ukrainian dialogical discourse of fiction.


Мельничук Оксана. СЕМАНТИКА ПРИВІТАННЯ ТА ЇЇ СИНТАКСИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ.

Мельничук Оксана. Семантика приветствия и ее синтаксическая реализация.

Melnychuk Oksana. Semantics of greetings and its syntax realisation.


Руснак Наталія. ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ ХАРАКТЕР НАРОДНОЇ ЕТИМОЛОГІЇ ТА ТАБУ.

Руснак Наталья. Этнолингвистический характер народной этимологии и табу.

Rusnak Natalia. Ethnolinguistic nature of folk etymology and taboo.


Руснак Юлія. КОГНІТИВНИЙ ХАРАКТЕР МЕТАФОРИ У МОВІ ТВОРІВ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ.

Руснак Юлия. Когнитивный характер метафоры в языке произведений Ольги Кобылянской.

 Rusnak Yulia. Cognitive nature of metaphor in the language of Olga Kobylyanska’s works.Струк Іванна. КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДРАМАТИЧНОГО ТЕКСТУ ЯК РІЗНОВИДУ ХУДОЖНЬОГО МОВЛЕННЯ

Струк Иванна. Коммуникативно-прагматические особенности драматического текста как разновидности художественной речи.

Struk Ivanna. Communicative and pragmatic features of a dramatic text as a kind of artistic speech.


Турік Олександра. СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ МОЙСЕЙ У КНИЗІ БУТТЯ

Турик Александра. Структура концепта Моисей в Книге Бытия.

Turik Оleksandra. The structure of the concept of Moses in the Book of Genesis.

ЛЕКСИКОГРАФІЯ

LEXICOGRAPHY


Новікова Тетяна. ЕТИМОЛОГІЧНІ СЛОВНИКИ ПРО ДЖЕРЕЛА ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ.

Новикова Татьяна. Этимологические словари об источниках церковнославянской лексики.

Novikova Tatiana. Etymological dictionaries about the sources of church Slavonic vocabulary.ОНОМАСТИКА

ONOMASTICS


Шийка Світлана.  ІСТОРИЧНА АНТРОПОНІМІКА ЯК НАУКОВА СИСТЕМА У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКИХ ТА РУМУНСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.

Шийка Светлана. Историческая антропонимика как научная система в контексте украинских и румынских исследований.

Shiyka Svetlana. Historical anthroponimics as a scientific system in the context of Ukrainian and Romanian research.

Shiyka Svetlana. Anthroponimics historique en tant que système scientifique dans le contexte de la recherche ukrainienne et roumaine. ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

GERMAN LANGUAGES


Лапа Галина, Семисюк Альбіна. Морфологічні, синтаксичні та когнітивно-дискурсивні аспекти англійського термінологічного тезаурусу “Інфекційні захворювання зовнішніх покривів тіла людини”

Лапа Галина, Семисюк Альбина. Морфологические, синтаксические и когнитивно-дискурсивные аспекты английского терминологического тезауруса “Инфекционные заболевания наружных покровов тела человека”.

Lapa Galina, Semysiuk Albina. MORPHOLOGICAL, SYNTACTIC AND COGNITIVE-DISCOURSE ASPECTS OF ENGLISH TERMINOLOGICAL THESAURUS  “INFECTIOUS DISEASES OF THE OUTER COVERINGS OF THE HUMAN BODY”


ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА

APPLIED LINGUISTICS


Данилович Оксана. ПАРАДИГМАТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ МІЖ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИМИ ГРУПАМИ ПРИКМЕТНИКІВ У НАУКОВОМУ СТИЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.   

Данилович Оксана. Парадигматические отношения между лексико-семантическими группами прилагательных в научном стиле английского языка.

Danylovych Oksana.  Paradigmatic relations between lexical-semantic groups of adjectives in the scientific style of the English language.


РОМАНСЬКІ МОВИ

ROMAN LANGUAGES 


Синиця Валентина, Мироник Олена, Тесленко Марія. Бінарні термінологічні словосполучення з базовою семою “erythema”.

Синица Валентина, Мироник Елена, Тесленко Мария. Бинарные терминологические словосочетания с базовой семой “erythema”.

Valentyna Synytsia, Olena Myronyk, Mariia Teslenko. BINARY TERMINOLOGICAL UNITS CONTAINING THE BASIC SEME “ERYTHEMA”.


ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

TRANSLATION STUDIES 


Береговенко Наталія,  Демченко Наталія. ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ТА СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ПАРАМЕТРИЧНИХ ПРИКМЕТНИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО МАЛОГО РОЗМІРУ (НА МАТЕРІАЛІ ФІЛЬМІВ КАНАЛУ BBC “THE BLUE PLANET” ТА “LIFE”).

Береговенко Наталия, Демченко Наталия. Особенности применения и способы перевода английских параметрических прилагательных для обозначения общего малого размера (на материале фильмов канала BBC “The Blue Planet” и “Life”).

Berehovenko Nataliia, Demchenko Nataliia. Peculiarities of use and methods of translation of English adjectives of dimension to denote the generally small size (based on the films of the BBC channel “The Blue Planet” and “Life”). 


МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

METHODOLOGY OF TEACHING IN HIGHER SCHOOL 


Кутасевич Галина, Якубовська Наталія. Гейміфікація оцінювання на уроках французької мови.

Кутасевич Галина, Якубовськая Наталия. Геймификация оценивания на уроках французского языка. 

Kutasevych Halyna, Yakubovska Nataliia. Gamification as an assessment tool in a French lesson.

Kutasevych Halyna, Yakubovska Nataliia. GAMIFIER LES ÉVALUATIONS EN CLASSE 


Нічий Валентина. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.

Ничий Валентина. Особенности преподавания иностранного языка в условиях

дистанционного обучения.

Nichyi Valentina. Peculiarities of teaching a foreign language in the conditions of

distance learning.


Світлична Євгенія, Cавіна Вікторія. ЛАТИНА В СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ.

Светличная Евгения, Cавина Виктория. Латынь в современной отечественной фармацевтической терминологии.

Svitlychna Yevgeniya, Savina Viktoriia. Latin in modern Ukrainian pharmaceutical terminology.


ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

LITERARY STUDIES

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

UKRAINIAN LITERATURE


Маркуляк Лариса. ТАРАС ШЕВЧЕНКО В ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІЙ РЕЦЕПЦІЇ ІВАНА РЕБОШАПКИ.

Маркуляк Лариса. Тарас Шевченко в литературоведческой рецепции Ивана Ребошапки.

Markulyak Larysa. Taras Shevchenko in the literary reception of Ivan Reboshapka.Мойсей Антоній, Никифорук Тетяна. ВІДГОМІН ТВОРЧОСТІ Т. ПАДУРИ У ПОЕЗІЇ С. ВОРОБКЕВИЧА.

Мойсей Антоний, Никифорук Татьяна. Эхо творчества Т. Падуры в поэзии С. Воробкевича.

Moysey Antoniy, Nykyforuk Tetyana. Echo of T. Padura’s work in the poetry of S. Vorobkevych.


Никифорук Тетяна. СИДІР ВОРОБКЕВИЧ ПРО ПОЕТИКУ: ТЕМА, ІДЕЯ.

Никифорук Татьяна. Сидор Воробкевич о поэтике: тема, идея.

Nykyforuk Tetyana. Sydir Vorobkevych on poetics: theme, idea.


СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

WORLD LITERATURE 


ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

THEORY OF LITERATURE

 

Буцька Катерина. МУЗЕЄФІКАЦІЯ ДІЙСНОСТІ ЯК РИСА ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ: ОБРАЗ МУЗЕЮ В РОМАНІ О. ТОКАРЧУК “БІГУНИ”.

Буцкая Екатерина. Музеефикация действительности как черта постмодернистского мировоззрения: образ музея в романе О. Токарчук “Бегуны”.

Butska Kateryna. Museumfication of reality as a feature of the postmodernist worldview: the image of the museum in the novel “Flights” by O. Tokarczuk.


Деребуш Кармен. Міхай Емінеску – квіткові естетичні коди.

Деребуш Кармэн. Михай Эминеску - цветочные эстетические коды. 

Darabush Carmen. Mihai Eminescu – floral aesthetic codes. 

Dărăbus Carmen.  MIHAI EMINESCU – CODES ESTHETIQUES FLORAUX. 


Мойсей Антоній, Аністратенко Антоніна. Виміри поетики та генеалогії альтернативної історії (АІ) як явища літературного процесу.

Мойсей Антоний, Анистратенко Антонина. Измерения поэтики и генеалогии альтернативной истории (АИ) как явления литературного процесса.

Moysey Antoniy, Anistratenko Antonina. DIMENSIONS OF POETICS AND GENEALOGY OF ALTERNATIVE HISTORY (AH) AS A PHENOMENON OF THE LITERARY PROCESS.


ФОЛЬКЛОР

FOLKLORE


Сазанович Лариса. Повчальна функція американської фольклорної балади.

Сазанович Лариса. Повчальна функція американської фольклорної балади.

Sazanovych Larysa. EDUCATIONAL FUNCTION OF AMERICAN FOLK BALLAD.


РЕЦЕНЗІЇ

REVIEWS


Лущій Світлана. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ А. В. АНІСТРАТЕНКО “АЛЬТЕРНАТИВНА ІСТОРІЯ ЯК МЕТАЖАНР УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОЗИ: КОМПАРАТИВНА ГЕНОЛОГІЯ І ПОЕТИКА”, ЧЕРНІВЦІ: БДМУ, 2020, 548 c.

Luschiy Svitlana.  REVIEW OF MONOGRAPH A.V. ANISTRATENKO “ALTERNATIVE HISTORY AS A METAGENRE OF UKRAINIAN AND FOREIGN PROSE: COMPARATIVE GENOLOGY AND POETICS”, CHERNIVTSI: BSMU, 2020, 548 p.


Кульбабська Олена. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ: ЗОРІНА Ю. В. НАЗИВНИЙ ТЕМИ І НАЗИВНИЙ УЯВЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ СЕГМЕНТОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПОЕТИЧНОГО І ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ТЕКСТІВ. МОНОГРАФІЯ, ВІННИЦЯ, 2021, 212 с.

Kulbabska Оlena. REVIEW OF MONOGRAPH: ZORINA J. V. NOMINATIVE OF THEME AND NOMINATIVE OF CONCEPT IN THE CONTEXT OF SEGMENTED CONSTRUCTIONS OF POETIC AND JOURNALISTIC TEXTS. MONOGRAPH, VINNITSA, 2021, 212 р.

 Підсторінки (1): Lushiy_Rewiev
Comments