НОМЕ‎ > ‎

1_33_2022

Повнотекстову версію журналу можна скачати в кінці сторінки!
The full-text version of the journal is available at the end of the page!    

ЗМІСТ

(SUMMARY)

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

HISTORICAL SCIENCE

 

ІСТОРІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ НАУКИ

HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE

 

Рачук Святослав. ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРІОСОФСЬКОЇ ДУМКИ Г. СКОВОРОДИ.

Rachuk Svyatoslav. The features of historiosophical thought in the works of H. Skovoroda.

 

Урсаке Ткачук Анка, Кібак Діана. Мудрість пізнього Л. Вітгенштейна: філософський карантин – заборонене метафізичне використання слів.

Ursake Tkachuk Anka, Kibak Diana. THE LATER L. WITTGENSTEIN’S WISE MATURITY: THE PHILOSOPHICAL QUARANTINE – FORBIDDEN METAPHYSICAL USES OF THE WORDS

 

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

WORLD HISTORY

 

Базаєва Марія. ВИТОКИ НОВІТНЬОЇ СТРУКТУРИ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ВЕТЕРАНІВ У США.

Bazaieva Maria. Origins of Modern Structure and Institutionalization of the US Public Policy on Veterans.

 

Юрій Михайло. СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ.

Yuri Mikhail. Essence and features of medieval identity.

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

HISTORY OF UKRAINE

 

Жулканич Неля, Жулканич Олександр. НОВОВВЕДЕННЯ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ НАПРИКІНЦІ ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ОБЛАСТЕЙ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ).

Zhulkanych Nelya, Zhulkanych Alexander. Innovations in the agricultural sector in the late ХХ century (on the example of the areas of the Carpathian region).

 

 

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

HYSTORY OF CULTURE

 

Демчук Олександр. КОБЗАРСТВО – УНІКАЛЬНЕ ЯВИЩЕ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ.

Demchuk Oleksandr. Kobzardom is a unique phenomenon of the cultural heritage of Ukraine.

 

 

ЕТНОЛОГІЯ

ETHNOLOGY

 

Мойсей Антоній, Моісей Аркадій. ПРАЦЯ Д. ДАНА “ВІВЧАРНЯ У РУМУНІВ З БУКОВИНИ” – СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ БУКОВИНИ.

Moysey Antoniy, Moisei Arkadiy. The work of D. Dan “Sheephouse of Romanians in Bukovina” is an integral element of the cultural heritage of Bukovina.

 

Олтяну Антоанета. Румунські чаклуни. Бойова магія.

Olteanu Antoaneta. ROMANIAN SORCERERS. OFFENSIVE MAGIC.

 

 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У СИСТЕМІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

TEACHING METHODOLOGY IN THE SYSTEM OF MEDICAL EDUCATION

 

Скакун Ігор. ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОГО ХАБУ В МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ.

Skakun Ihor. Functioning of the information and digital hub in the higher medical educational institution

 

Філіпець Олена, Філіпець Наталія. ЗНАЧЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТА У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Filipets Olena, Filipets Natalya. The importance of tolerance in the process of interaction between a teacher and a student in a higher education institution.

  

 

МОВОЗНАВСТВО

LINGUISTICS

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

UKRAINIAN LANGUAGE

 

Антофійчук Алла, Вівчарюк Галина. ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ОБРАЗУ АВТОРА ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ БЛОГІВ ГАЗЕТИ “МОЛОДИЙ БУКОВИНЕЦЬ”).

Antofiichuk Alla, Vivchariuk Нalyna. Lexical and stylistic means of expressing the image of the author of newspaper discourse (on the material of blogs of the newspaper

“Molodyi Bukovynets”).

 

Купчанко Марина. ПОЗИЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРАЖЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ЧАСТИНИ ЗМІСТУ АПЕЛЯЦІЇ В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ЛІНИ КОСТЕНКО.

Kupchanko Maryna. Positional characteristics of expressing the subject part of the appeal content in poetic works by Lina Kostenko.

 

Максим’юк Оксана.  СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДМЕТІВ-СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ З КІЛЬКІСНИМ ЗНАЧЕННЯМ.

Maksymiuk Оksana. Semantic features of subject-word phrases with quantitative meaning.

 

Новікова Тетяна. СЕМАНТИЧНІ ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНІЗМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ.

Novikova Tatiana. Semantic Church Slavicisms in the modern Ukrainian language.

                                     

Руснак Наталія. ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ЗАПОЗИЧЕНИХ НАЗВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ.

Rusnak Natalia. The ontological status of borrowed names in the Ukrainian language.

                       

Руснак Юлія. СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З ОПОРНИМ СЛОВОМ-СОМАТИЗМОМ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ.

Rusnak Yulia. Structure and semantics of phraseological units with the supporting word-somatism in the Olga Kobylyanskas artistic discourse.

 

Струк Іванна,  Вікованюк Анна-Діана.  ЛІНГВАЛІЗАЦІЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ МОВЦЯ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ).

Struk Ivanna, Vikovaniuk Anna-Diana. Linguization of non-verbal means of communication for indication of the speaker’s emotional state (on the base of literary texts of modern Ukrainian writers).

 

Цуркан Марія, Ільків Марта, Ільків Анна, Цуркан Іван. КОМУНІКАТИВНІ ТАКТИКИ СПІЛКУВАННЯ ЛІКАРЯ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ПАЦІЄНТІВ.

Tsurkan Maria, Ilkiv Marta, Ilkiv Anna, Turkan Ivan. Communicative tactics of the doctor’s communication with different types of patients.

 

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

GERMAN LANGUAGES


Мойсей Антоній, Скрицька Наталія. Лексико-семантичний аналіз полісемічних слів в українській та англійській мовах (на прикладі дієслова сперечатися).

Moysey Antoniy, Skrytska Natalya. LEXICO-SEMANTIC ANALYSIS OF THE POLYSEMIC WORDS IN UKRAINIAN AND ENGLISH (ON THE EXAMPLE OF THE WORD DEBATE).

 

Скрицька Наталія. Теоретичні аспекти компаративного семантичного дослідження.

Skrytska Natalya. THEORETICAL ASPECTS OF COMPARATIVE SEMANTIC RESEARCH.


 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

METHODOLOGY OF FOREIGN LANGUAGES TEACHING IN HIGHER SCHOOL

 


Нічий Валентина. ПРО ЗМІНИ ВИКЛАДАННЯ ІНШОМОВНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКИХ ВУЗАХ.

Nichyi Valentyna. On changes in the teaching of foreign culture in the universities of Ukraine.

 

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

LITERARY STUDIES 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

UKRAINIAN LITERATURE

 

Бунчук Борис, Никифорук Тетяна. МЕТАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ У ВІРШОВАНИХ ТВОРАХ СИДОРА ВОРОБКЕВИЧА РАННЬОГО ЕТАПУ ТВОРЧОСТІ (1863 – 1867 РР.).

Bunchuk Borys, Nykyforuk Tetyana. Metalogical means in the poetic works of Sydor Vorobkevych of the early stage of creativity (1863 – l867).

 

Маркуляк Лариса. ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ МИХАЙЛА ІВАСЮКА-ПОЕТА В АСПЕКТІ СТИЛЬОВОГО СИНКРЕТИЗМУ.

Markuliak Larysa. Features of the individual style of Mykhailo Ivasiuk, the poet, in the aspect of stylistic syncretism.

 

Нікоряк Наталія. КОМПОЗИЦІЙНІ ПРИЙОМИ НОВЕЛИ У ПОЕТИЦІ КІНОСЦЕНАРІЮ (“ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ГОДИННИКИ” ЛІНИ КОСТЕНКО ТА АРКАДІЯ ДОБРОВОЛЬСЬКОГО).

Nikoriak Natalia. Compositional techniques of the novella in the poetics of the film script (“Check Your Watches” by Lina Kostenko and Arkadiy Dobrovolskiy).

 

 

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

THEORY OF LITERATURE

 

Білик Наталія. “Заглавна істина буття”: паратекстуальні модифікації роману М. Продановича Вечеря у Святої Аполлонії

Bilyk Natalia. “The main truth of existence”: paratextual modifications of M. Prodanovich's novel “Dinner in St. Apollonia”

                                                                                 

Лисанець Юлія, Бєляєва Олена, Сологор Ірина, Роженко Інеса. Деконструкція ґендерних стереотипів у трагедії “Медея” Евріпіда.

Lysanets Yuliia,  Bieliaieva Olena,  Solohor Iryna,  Rozhenko Inesa. DECONSTRUCTION OF GENDER STEREOTYPES IN MEDEA BY EURIPIDES.

 

Сиваченко Галина, Аністратенко Антоніна. ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО І ВОЛЬТЕР: МУЖЕНСЬКІ “КАЗКИ” І ФРАНЦУЗЬКИЙ ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ФІЛОСОФСЬКИЙ РОМАН ХУІІІ СТ.

Syvachenko Galyna, Anistratenko Antonina. Volodymyr Vynnychenko and Voltaire: muzhensʹki “tales” and the French enlightenment’s philosophical novel of the XVIII century.

 

ФОЛЬКЛОР

FOLKLORE

 

Костик Василь. СТУДІЯ КОРНИЛА ЛАСТІВКИ СТАРОУКРАЇНСЬКИЙ ПАНТЕОН КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА В КОНТЕКСТІ МІФОЛОГІЄЗНАВСТВА.

Kostyk Vasyl. The work of Kornil Lastivka The Old Ukrainian Pantheon of Prince Vladimir in the context of mythological studies.

 

ЛІТЕРАТУРНЕ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО І ТЕКСТОЛОГІЯ

LITERARY SOURCES STUDIES AND TEXTOLOGY

 

Голяк Тетяна. ДО ІСТОРІЇ ПІДГОТОВКИ ВИДАННЯ ТВОРІВ І. ФРАНКА У 20 ТОМАХ.

Holiak Tetiana. To the history of the preparation of I. Franko's works edition in 20 volumes.

 

 РЕЦЕНЗІЇ

REVIEWS

 

Мойсей Антоній. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ АНТОАНЕТИ ОЛТЯНУ “РУМУНСЬКА МІФОЛОГІЯ”: МОНОГРАФІЯ, ТИРГОВІШТЕ: СТОЛЬНИЙ ГРАД, 2021, Т. 1, 512 С.; Т. 2, 354 С.; Т. 3. 425 С.

Moysey Antoniy. Review of Antoaneta Oltianu's monograph “Romanian mythology”: monograph, Targovishte: Stolny Grad, 2021, Vol. 1, 512 р .; Vol. 2, 354 р.; Vol. 3. 425 р.

 

Шутак Лариса. РЕЦЕНЗІЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК: ФІЛІПЧУК М. В., ПОПОВИЧ Н. М., ОНУФРІЙЧУК Г. І. УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ (ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ “ІНФОРМАТИКА”,  “КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ”, “КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ”, “КІБЕРБЕЗПЕКА”, “МАТЕМАТИКА”, “СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МАТЕМАТИКА)”, “СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ”), ЧЕРНІВЦІ: ЧНУ ІМ. Ю. ФЕДЬКОВИЧА, 2021, 168 С.

 Shutak Larisa. Review of the textbook: Filipchuk M.V., Popovych N.M., Onufriychuk G.I. Ukrainian language for professional purposes" (for students majoring in Informatics, Computer science, Computer engineering, Cybersecurity, Mathematics, Secondary education (mathematics), System analysis), Chernivtsi: CHNU named after  Yu. Fedkovich, 2021, 168 p.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ (Требования к оформлению статей, Requirements for the articles, Іnstructions aux auteurs).

 

 

Підсторінки (34): Переглянути всі
Ċ
Аністратенко Антоніна Віталіївна БДМУ, Чернівці,
17 жовт. 2022 р., 04:21
Comments