НОМЕ‎ > ‎

4_24_2019

Повнотекстову версію журналу можна скачати в кінці сторінки!

The full-text version of the journal can be downloaded at the end of the page! 


ЗМІСТ

(СОДЕРЖАНИЕ, SUMMARY, CONTENU)

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

HISTORICAL SCIENCE

ІСТОРІЯ АЛЬМА - МАТЕР

HISTORY OF ALMA MATER

 

Бойчук Тарас, Мойсей Антоній. НАЙВАЖЛИВІШІ ДАТИ В ІСТОРІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ ЗА ПЕРШІ 10 РОКІВ ДІЯЛЬНОСТІ.

Бойчук Тарас, Мойсей Антоний. Важнейшие даты в истории Черновицкого государственного медицинского института за первые 10 лет деятельности.

Boychuk Taras, Moysey Antoniy. The most important dates in the history of Chernivtsi State Medical Institute for the first 10 years of activity.

Boychuk Taras, Moysey Antoniy. Les dates les plus importantes de l'histoire de l'Institut médical d'État de Tchernivtsi pour les 10 premières années d'activité.

 

Грицюк Мар'яна, Мандрик-Мельничук Марія, Чебан Василь, Таралло Володимир, Навчук Ігор. СТАНОВЛЕННЯ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.

Грицюк Марьяна, Мандрык-Мельничук Мария, Чебан Василий, Таралло Владимир, Навчук Игорь. Становление кафедры социальной медицины и организации здравоохранения Буковинского государственного медицинского университета.

Grytsiuk Mariana, Mandryk-Melnychuk Mariia, Cheban Vasyl, Tarallo Volodymyr, Navchuk Igor. History of the Department of Social medicine and public health of the Bucovinian State Medical University.

Grytsiuk Mariana, Mandryk-Melnychuk Mariia, Cheban Vasyl, Tarallo Volodymyr, Navchuk Igor. Histoire du Département de médecine sociale et de santé publique de l'Université médicale d'État de Bucovine.

 

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

HISTORY OF PHILOSOPHY

 

Скакун Ігор. ДОСЛІДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ АСПЕКТІВ ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ НА КАФЕДРІ СУСПІЛЬНИХ НАУК ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (2001-2107 РР.).

Скакун Игорь. Исследование учебно-методических аспектов философско-антропологического дискурса на кафедре общественных наук и украиноведения Буковинского государственного медицинского университета (2001-2017 гг.).

Skakun Igor. Study of the educational and methodological aspects of philosophical and anthropological discourse at the Department of Social Sciences and Ukrainian Studies of Bukovinian State Medical University (2001-2017).

Skakun Igor. Étude des aspects pédagogiques et méthodologiques du discours philosophique et anthropologique au Département des sciences sociales et des études ukrainiennes de l'Université médicale d'État de Bucovine (2001-2017).

 

ЕТНОЛОГІЯ

ETHNOLOGY

 

Курочкін Олександр. ЕТНОГРАФІЧНІ МАНДРІВКИ І.С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО В КАРПАТАХ (ДО 180-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ).

Курочкин Александр. Этнографические путешествия И. С. Нечуя-Левицкого в Карпатах (к 180-летию со дня рождения).

Kurochkin Oleksandr. Ethnographic journeys of I. S. Nechuy-Levytsky in the Carpathians (dedication to the 180th Anniversary).

Kurochkin Oleksandr. Voyages ethnographiques de I. S. Nechuy-Levytsky dans les Carpates (à l'occasion du 180e anniversaire).

 

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

HISTORY OF MEDICINE

 

Бідучак Анжела, Грицюк Мар’яна, Чорненька Жанетта, Доманчук Тетяна. Історія розвитку рентгенологіі.

Бидучак Анжела, Грицюк Марьяна, Чорненькая Жанетта, Доманчук Татьяна. История развития рентгенологии.

Biduchak Anzhela, Grytsiuk, Maryana Chornenka, Zhanetta Domanchuk Tetyana. HISTORY OF RENGENOLOGY DEVELOPMENT.

Biduchak Anzhela, Grytsiuk, Maryana Chornenka, Zhanetta Domanchuk Tetyana. L'histoire du développement de la radiologie.

 

Рудень Василь. ЕПОХАЛЬНИЙ ШЛЯХ СТАНОВЛЕННЯ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ ТА ЇЇ РОЛЬ В ОПТИМІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ЗДОРОВОХОРОНИ УКРАЇНИ.

Рудень Василий. Эпохальный путь установления доказательной медицины и ее роль в оптимизации медицинской помощи в условиях трансформации системы здравоохранения Украины.

Ruden` Vasyl`. Epochal way of formation of evidence-based medicine and its role in the optimization of medical care in the conditions of transformation of the health care system of Ukraine.

Ruden` Vasyl. La manière révolutionnaire d'établir une médecine factuelle et son rôle dans l'optimisation des soins médicaux dans les conditions de transformation du système de santé Ukrainien.

 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У СИСТЕМІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

TEACHING METHODOLOGY IN SYSTEM OF MEDICAL EDUCATION

 

Скрицька Наталія, Руснак Юлія. Щодо методики викладання дисципліни “Історія України та української культури” для іноземних студентів.

Скрыцкая Наталия, Руснак Юлия. О методике преподавания дисциплины “История Украины и украинской культуры” для иностранных студентов. 

Skrytska Natalya, Rusnak Yulia. CONCERNING THE ISSUE OF TEACHING COURSE “HISTORY OF UKRAINE AND UKRAINIAN CULTURE” FOR FOREIGN STUDENTS.

Skrytska Natalya, Rusnak Yulia. Sur la méthodologie de l'enseignement de la discipline “Histoire de l'Ukraine et de la culture ukrainienne” pour les étudiants étrangers.

 

Шепітько Костянтин. ІННОВАЦІЇ В САМОСТІЙНІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВУЗІВ З ТЕМИ “ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ І БОЙОВИХ УМОВАХ. ПЕРВИННИЙ ОГЛЯД ПОСТРАЖДАЛОГО”.

Шепитько Константин. Инновации в самостоятельной работе студентов медицинских вузов по теме “Домедицинской помощь в экстремальных и боевых условиях. Первичный осмотр пострадавшего”.

Shepitko Kosyantyn. Innovations in the independent work of medical higher education students on the topic “Pre-medical aid assistance in extremal and battle conditions. First inspection of the injury”.

Shepitko Kostyantyn. Innovations dans le travail indépendant des étudiants de l'enseignement supérieur médical sur la thématique “Assistance pré-médicale en conditions extrêmes et de combat. Première inspection de la blessure”.

 

ЮВІЛЕЇ

ANNIVERSARY

 

Гриновець Володимир, Петришин Ольга, Скалецька Наталія, Шашков Юрій, Пасько Оксана, Ільчишин Оксана, Дац-Опока Марта, Гриновець Ігор. ПРОФЕСОР ГІГІЄНИ І САНОЛОГІЇ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЮЗЕФ МЕРУНОВИЧ – БАГАТОРІЧНИЙ ГОЛОВА ТОВАРИСТВА ГАЛИЦЬКИХ ЛІКАРІВ.

Гриновець Владимир, Петрушин Ольга, Скалецкая Наталья, Шашков Юрий, Пасько Оксана, Ильчишин Оксана, Дац-Опока Марта, Гриновець Игорь. Профессор гигиены и санологии Львовского университета Юзеф Мерунович - многолетний председатель Общества галицких врачей.

Hrynovets Volodymyr, Petryshyn Olga, Skaletska Nataliya, Shashkov Yurii, Pasko Oksana, Ilchyshyn Oksana, Dats-Opoka Marta, Hrynovets Igor. Professor of hygiene and sanology at the university of Lviv Jozef Merunovych as a longtime chairman of the Society of Galician doctors.

Hrynovets Volodymyr, Petryshyn Olga, Skaletska Nataliya, Shashkov Yurii, Pasko Oksana, Ilchyshyn Oksana, Dats-Opoka Marta, Hrynovets Igor. Professeur d'hygiène et de sanologie à l'université de Lviv Jozef Merunovych en tant que président de longue date de la Société des médecins galiciens.

 

Мойсей Антоній. З КОГОРТИ ЗАХОПЛЕНИХ НАУКОЮ ТА НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: ДО 75-РІЧЧЯ КОЧІНА ІГОРЯ ВАСИЛЬОВИЧА.

Мойсей Антоний. Из людей, истинно увлеченных наукой и учебно-педагогической деятельностью: к 75-летию Кочина Игоря Васильевича

Moysey Antoniy. One of the people, who is fond of science and educational activities: dedicated material to the 75-anniversary of Kochin Igor Vasylyovych.

Moysey Antoniy. Une des personnes qui aime les sciences et les activités éducatives: matériel dédié au 75- anniversaire de Kochin Igor Vasylyovych.          

 

 

РЕЦЕНЗІЇ

REVIEWS

 

Аністратенко Антоніна. БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. ПАМ’ЯТЬ КРІЗЬ РОКИ: ФОТОАЛЬБОМ [ДО 75-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ] / УКЛАДАЧІ Т.М. БОЙЧУК, І.В. ГЕРУШ, Н.І. ЗОРІЙ, А.А. МОЙСЕЙ, А.О. ЖУКОВСЬКА, О.Й. ВІВСЯННИК. – ЧЕРНІВЦІ: ДРУК АРТ, 2019. – 264 С.: ФОТО.

Анистратенко Антонина. Буковинский национальный медицинский университет. Память сквозь годы: фотоальбом [к 75-летию основания] / составители Т.М. Бойчук, И.В. Геруш, Н.И. Зорий, А.А. Моисей, А.А. Жуковская, А.И. Вивсянник. - Черновцы: Печать Арт, 2019. - 264 с .: фото.

Anistratenko Antonina. Review of book: Bukovinian State Medical University. Memory through the years: a photo album [dedicated to the 75th anniversary of the foundation] / ed. by T.M. Boychuk, I.V. Gerush, N.I. Zoriy, A.A. Moysey, A.O. Zhukovka, O.Y. Vivsyannyk.   Chernivtsi: Druk Art, 2019.   264 p.: Photos.

Anistratenko Antonina. Critique de livre: Université médicale d'État de Bucovine. Mémoire à travers les années: un album photo [dédié au 75e anniversaire de la fondation] / éd. par T.M. Boychuk, I.V.Gerush, N.I.Zoriy, A. A. Moysey, A.O. Zhukovka, O.Y. Vivsyannyk. Chernivtsi: Druk Art, 2019. 264 p.: Photos.

 

Карпо Василь. Діяльність акторів політичної системи Румунії між двома світовими війнами. Рецензія на книгу І.Піддубного “Партії, парламент, король та уряд. Розвиток і взаємодія елементів політичної системи Румунії у 1918–1940 рр.” Чернівці: Друк Арт, 2019. – 912 с.

Карпо Василий. Деятельность актеров политической системы Румынии между двумя мировыми войнами. Рецензия на книгу И. Поддубного “Партии, парламент, король и правительство. Развитие и взаимодействие элементов политической системы Румынии в 1918–1940 гг.” Черновцы: Печать Арт, 2019.  912 с.

Karpo Vasyl. The Activity of the Actors of the Political System of Romania in the period of time between 1st and 2nd  World War. Book Review I. Poddubny “Party, Parliament, King and Government. Development and Interaction of Elements of the Political System of Romania in 1918–1940.” Chernivtsi: Print Art, 2019.   912 p.

Karpo Vasyl. L'activité des acteurs du système politique de la Roumanie dans la période entre la 1ère et la 2ème guerre mondiale. Critique de livre de I.Poddubny. “Partis, parlement, roi et gouvernement. Le développement et l'interaction des éléments du système politique de la Roumanie en 1918–1940.” Chernivtsi: Print Art, 2019. 912 p.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ (Требования к оформлению статей, Requirements for the articles, Іnstructions aux auteurs).  

 

 

Ċ
Аністратенко Антоніна Віталіївна БДМУ, Чернівці,
31 груд. 2019 р., 06:53
Comments