НОМЕ‎ > ‎

№4(8)

Повнотекстову версію журналу можна скачати в кінці сторінки!

Full-text version of the journal can be downloaded at the end of the page!

Tytle

(СОДЕРЖАНИЕ, SUMMARY, CONTENU)

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

SCIENCES HISTORIQUES

Всесвітня історія  ---- WORLD HISTORY


Безаров Олександр. Соціокультурні особливості російського соціал-демократичного руху і проблема ідентичності російсько-єврейської інтелігенції в Російській імперії.   

Безаров Александр. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЙСКО-ЕВРЕЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.

Bezarov Alexander. Social and cultural peculiarities of Russian socio-democratic movement and the problem of identity of Russian-Jewish intelligentsia in the Russian Empire.   

Bezarov Alexander. Les caracteristiques sociales et culturelles du mouvement social-democrate et le probleme de l’identité de l ’intelligense juive-russe dans l’empire russe.


Павлюк Олеся. Вплив скандалу «Іран-контрас» на американо-іранські відносини за адміністрації Р. Рейгана.

Павлюк Олеся. Влияние скандала «Иран-контрас» на американо-иранские отношения при администрации 

Р. Рейгана.

Pavliuk Olesia. THE INFLUENCE OF IRAN-CONTRA AFFAIR ON U.S. RELATIONS WITH IRAN UNDER REAGAN ADMINISTRATION.

Pavliuk Olesya. L'influence de L'affaire Iran-Contra sur les Relations avec L'iran Américaines sous Reagan Administration.


ІСТОРІЯ УКРАЇНИ   ---- HISTORY OF UKRAINE


Добржанський Сергій. Культурно-просвітницька діяльність «Руської Бесіди» на Буковині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Добржанский Сергей. Культурно-просветительная деятельность «Русcкой беседы» на Буковине во второй половине ХІХ – в начале ХХ в.

Dobrzhanskyi Serhiy. «RUS’KA BESIDA’S» CULTURAL AND EDUCATIONAL ACTIVITY IN BUKOVYNA IN LATE ХІХ TH – EARLY ХХ TH CENTURIES.

Dobrzhanskyi Serhiy. Activités culturelles et éducatives de la société «Rousska béssida" en Bucovine dans la seconde moitié du XIX - début du XXe siècle.


Казакевич Ольга. ОБРАЗ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЯК КОНСОЛІДУЮЧИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ.

Казакевич Ольга. Образ Тараса Шевченко как консолидирующий фактор формирования укранской национальной идеи во второй  половине ХІХ – в начале ХХ века.

Kazakevych Olga. Taras Shevchenko figure as a unifying force in the Ukrainian national idea of the late 19th – early 20th  cc.

Kazakevych Olga. La figure de Taras Shevchenko comme une force unificatrice dans l'idée nationale   ukrainienne de la fin du 19 – début du 20 siècles.


ЕТНОЛОГІЯ  ---- ETHNOLOGY


Боанжіу Ґабріела. Пам'ять і соціальна взаємодія у міському просторі.

Боанжиу Ґабриэла. Память и социальное взаимодействие в городском пространстве.

Gabriela Boangiu. MEMORY AND SOCIAL INTERACTIONS IN URBAN SPACE.

Gabriela Boangiu. Memoires et interactions sociaux dans l'espace urbain.


Бургеле Камелія. Домащня антропологія: громада румунських сіл на правобережжі Тиси (Закарпаття, Україна). 

Бургеле Камелия. Домашняя антропология: сообщество румынских сел на правобережье Тисы (Закарпатье, Украина).

Camelia Burghele. ANTHROPOLOGY AT HOME: THE COMMUNITY OF ROMANIAN VILLAGES ON THE RIGHT TISA RIVER BANK (ZAKARPATHIA, UKRAINE).

Camelia Burghele. L’anthropologie de chez soi: la communaté des villages roumains sur la rive droit de Tissa (Transcarpatie, Ukraine).


Мойсей Антоній. Архаїчні реліктові явища у духовній культурі східнороманського населення Буковини (на матеріалах польових етнографічних досліджень).

Моисей Антоний. Архаические реликтовые явления в духовной культуре восточнороманского населения Буковины (на материалах полевых этнографических исследований).

Moysey Antoniy. RELIC ARCHAIC PHENOMENA IN THE SPIRITUAL CULTURE EASTROMANIAN POPULATION OF BUKOVYNA (ON THE MATERIALS OF THE ETHNOGRAPHICAL FIELD RESEARCH).

Moisei Antonii. Les phénomènes de reliques archaïques dans la culture spirituelle de la population romaine de la Bucovine (sur les matériaux de recherche ethnographiques).


Курочкін Олександр.ДО ІСТОРІЇ МІСЬКОГО СВЯТА (УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ПАРАЛЕЛІ).

Курочкин Александр.  К истории городского праздника (украинско-немецкие параллели). 

Kurochkin Oleksandr. To the History of Urban Holidays (Ukrainian-German Parallels). 

Kurochkin Oleksandr. A propos l’histoire de vacances en ville (parallèles ukraino-allemandes).


ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ ----HISTORY OF MEDICINE


Тимофійчук Інга, Семененко Світлана, Роман Лілія, Боштан Софія, Борейко Лілія. ІСТОРІЯ УСПІХІВ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ. ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ФІЗІОЛОГИ.

Тимофийчук Инга, Семененко Светлана, Роман Лилия, Боштан Софія, Борейко Лилия. История успеха украинской физиологической школы. Выдающиеся украинские физиологи.

Tymofiychuk Inga, Semenenko Svetlana, Roman Liliya, Boshtan Sofiia, Boreiyko Liliya. History of success of the Ukrainian physiological school. Well-known Ukrainian physiologists.

Tymofyychuk Inga, Semenenko Svitlana, Roman Liliya, Boshtan Sofiia, Boreiyko Liliya. L'histoire de la réussite de l'école physiologique ukrainienne. Physiologistes ukrainiens éminents.


Давиденко Ігор, Тюлєнєва Олена, Парастив’юк Євгенія. Історія кафедри патологічної анатомії ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» (присвячено 70-тій річниці кафедри). 

Давыденко Игорь, Тюленева Елена, Парастивюк Евгения. История кафедры патанатомии ВДНЗ Украины «Буковинский государственный медицинский университет» (посвящено 70-той годовщине кафедры). 

Davydenko Igor, Tiulienieva Olena, Parastyvyuk Yevheniia. HISTORY OF THE DEPARTMENT OF PATHOLOGICAL ANATOMY HIGHER STATE EDUCATIONAL ESTABLISHMENT OF UKRAINE «BUKOVINIAN STATE MEDIСAL UNIVERSITY» (DEDICATED TO 70th ANNIVERSARY OF THE DEPARTMENT)

Davydenko Igor, Tiuleneva Alena, Parastyvyuk Yevheniia. L 'histoire du département d'Anatomie Pathologique establissement d'enseignement superieur national de L'Ukraine.


Масікевич Юрій, Мислицький Валентин, Ткачук Світлана, Масікевич Андрій. Безпечне середовище – запорука популяційного здоров'я горян. Виклики для екологічної та техногенної безпеки карпатського регіону.

Масикевич Юрий, Мыслицкий Валентин, Ткачук Светлана, Масикевич Андрей. Безопасная среда – залог популяционного здоровья горян. Вызовы для экологической и техногенной безопасности карпатского региона. 

Masikevych Yuriy, Myslyts'kyy Valentyn, Tkachuk Svittlana, Masikevych Andriy. SAFE ENVIRONMENT – GUARANTY OF THE POPULATION HEALTH HIGHLANDERS. CHALLENGES FOR EСOLOGCAL AND TECHNOLOGICAL SAFETY OF THE CARPATHIAN REGION

Masikevych Yuriy, Myslyts'kyy Valentyn, Tkachuk Svittlana, Masikevych Andriy Environnement sain – la clé de santé de la population montagnière.

Філологічні науки

PHILOLOGICAL SCIENCES

МОВОЗНАВСТВО ---- LINGUISTICS


Ткач Алла. СЛОВОТВІРНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРЕФІКСІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ПРОТИЛЕЖНОСТІ У ФОРМУВАННІ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ ТА ТЕРМІНОЛОГІЗОВАНИХ СЛІВ.

Ткач Алла. Словообразовательная производительность приставок со значением противоположности в формировании медицинских терминов и терминологических слов.

Tkach Alla. Word-building productivity of prefixes with the meaning of opposition in the formation of medical and terminological words.

Tkach Alla. La productivité de la construction des préfixes avec le sens de l'opposition dans la formation des termes médicaux


Роман Лілія, Роман Ігор. ОСОБЛИВОСТІ ГУМОРУ ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНУ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ.

Роман Лилия, Роман Игорь. Особенности юмора как лингвокультурного феномена в англомовном дискурсе. 

Roman Liliya, Roman Igor. The Peculiarities of Humour as a Lingvistic and Cultural Phenomenon in the English Discourse.

Roman Liliya, Roman Igor. Les caractéristiques de l'humour en tant que phénomène linguo culturologique dans le discours anglais.


Максимюк Марта. ТВОРЕННЯ ОБРАЗУ УКРАЇНИ У РОМАНІ ВАСИЛЯ КОЖЕЛЯНКА   «КОНОТОП» ЗАСОБАМИ ОНОМАСТИКИ.

Максимюк Марта. Создание образа Украины в романе В. Кожелянко «Конотоп» средствами ономастики. 

Maksymyuk Marta. Ukraine image creation in Vasyl Kozelyanko novel «Konotop» by onomastics means.

Maksymyuk Marta. Creation de L’image de L’Ukraine Dans le roman de Vasyl Kozhelyanka "Konotop" Moyens Onomastiques.


ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО  ----  LITERARY CRITICISM


Аністраненко Антоніна. ЖАНР КРИПТОІСТОРІЇ ЯК КРОК ДО НЕОМОДЕРНОГО РОМАНУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ В. КОЖЕЛЯНКА «ЕФІОПСЬКА СІЧ» ТА «ЛЖЕNOSTRADAMUS»).

Анистратенко Антонина. Жанр криптоистории как шаг к неомодернистскому роману (на материале сочинений Василия Кожелянка «Эфиопская Сеч» и «ЛжеNostradamus»).

Anistratenko Antoninа. Secret history genre as a start of newmodern novel (by the works of V. Kozhelanko “Ethnoplan sitch” and “Falsenostradams”).

Anistratenko Antonine. Le genre de kriptohistoire comme étape de lùapparition du roman moderniste (basé sur les travaux de Basil Kozhelyanka  «La Sich éthiopienne» et «Faux Nostradamus»).


Скрипник Ірина. ПОЕТИЧНЕ БАЧЕННЯ ТЕКСТУ: ДОКАЗОВІ БАЗИ ТИПОЛОГІЧНОГО ПОРІВНЯННЯ ПРОЗИ Б. ШУЛЬЦА Й ПОЕЗІЇ Б.І. АНТОНИЧА.

Скрипник Ирина. Поэтическое видение текста: доказательные базы типологического сравнения прозы Б. Шульца и поэзии Б.И. Антонича.

Skrypnyk Iryna. The poetic text vision: evidentiary basis of typological comparison of B. Schulz's prose and B.I. Antonych's poetry.

Skrypnyk Iryna. La vision poétique du texte: Les bases de témoignage de comparaisons typologiques de la prose de B. Schulz et de la poésie B.I. Antonych.


ФілософCЬКІ НАУКИ

PHILOSOPHICAL SCIENCES


Зорій Ніна. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ГЕШТАЛЬТ-ПСИХОЛОГІЇ.

Зорий Нина. Социально-философские аспекты гештальт-психологии.

Zoriy Nina. Social-Philosophical Aspect of Geshtalt-Psychology.

Zoriy Nina. Les aspects sociaux et philosophiques de la Gestalt-pshychologie.


Скрицька Наталія. Взаємозв'язок сутності і знання: від витоків пізньої схоластики до сучасності.

Скрыцька Наталия. ВЗАИМОСВЯЗЬ СУЩНОСТИ И ЗНАНИЯ: ОТ ИСТОКОВ ПОЗДНЕЙ  СХОЛАСТИКИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ.

Skrytska Natalya. Interrelation of Essense and Knowledge: from Times of the Late Scholasticism to Modern Times.

Skrytska Natalya. Les liaisons entre la nature et la conaissance- de l'époque de la scolastique tardive à l'époque moderne.ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

PSYCHOLOGICAL SCIENCES


Борисюк Алла. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ. 

Борисюк Алла. Психологические особенности профессиональной деятельности врача.

Borysiuk Alla. Psychological Features of Professional Activity of the Doctor. 

Borysiuk Alla. Les particularites psychologiques d’ activité professionelle de médecin.


Тимофієва Марина. ВПЛИВ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТА В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.

Тимофеева Марина. Влияние обратной связи на формирование личностных и профессиональных качеств студента в учебном процессе.

Tymofiieva Maryna. The Influence of Feedback on the Formation of Personal and Professional Qualities of the Student in the Learning Process.

Tymofiieva Maryna. L’Influence de la Rеtroaction sur la Formation des Qualitеs Personnelles et Professionnelles de l’Еtudiant dans le Processus d’Apprentissage.


РЕЦЕНЗІЇ

REVIEWS


Остащук Іван. Рецензія на мистецтвознавче видання: Степовик Д.В. Володимирський собор: Історія, архітектура, малярство собору у Києві / Д.В. Степовик. – К.: Дніпро, 2015. – 376 с.: іл.

Остащук Иван. Рецензия на искусствоведческое издание: Степовык Д.В. Владимирский собор: История, архитектура, живопись собора в Киеве / Д.В. Степовык. – К.: Днипро, – 376 с.: ил.

Ostashchuk Ivan. Review of the Scientific History of Art Edition by Stepovyk D.V. “St Volodymyr's Cathedral: History, Architecture, Painting of the Cathedral in Kyiv” / D.V.Stepovyk. – K.: Dnipro – 376 p.: il.

Ostashchuk Ivan. Revue sur les éditions d'art scientifiques: D. V. Stepanyk La cathédrale Saint-Vladimir: l'histoire, l'architecture, la peinture de la cathédrale à Kiev / D.V. Stepovyk. – K:. Dnipro – 376 p. : Ill.


Мойсей Антоній. СПРАВЖНЯ ЕНЦИКЛОПЕДІЯ НАРОДНОЇ МУДРОСТІ. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ: КУРОЧКІН О.В. СВЯТКОВИЙ РІК УКРАЇНЦІВ (ВІД ДАВНИНИ ДО СУЧАСНОСТІ). – БІЛА ЦЕРКВА: ВИДАВЕЦЬ ПШОНКІВСЬКИЙ О.В., 2014. – 392 С.

Моисей Антоний. Настоящая энциклопедия народной мудрости. Рецензия на монографию: Курочкин А. В. Праздничный год украинцев (от древности до современности). – Белая Церковь: издатель Пшонкивский А.В., 2014. – 392 с. 

Moysey Antoniy. The real encyclopedia of folk wisdom. Review of monograph: Kurochkin ov Ukrainian festive year (from ancient times to the present) white church publishe Pshonkivskyy O., 2014. – 392 P.

Moisei Antonii. Vraie encyclopédie de la sagesse populaire. Compe rendu de la monographie: A.V. Kurochkin Année de célébration des ukrainiens (de l'Antiquité à nos jours). – Bila Tsercva: éditeur Pshonkivsky A.V., 2014. – 392 p.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ (Требования к оформлению статей, Requirements for the articles, Іnstructions aux auteurs)

Підсторінки (25): Переглянути всі
Ċ
Аністратенко Антоніна Віталіївна БДМУ, Чернівці,
29 серп. 2017 р., 06:30
Ċ
Аністратенко Антоніна Віталіївна БДМУ, Чернівці,
29 серп. 2017 р., 06:30
Comments