Спільний українсько-румунський науковий журнал                       Joint Ukraine-Romanian scientific journal    

                 «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУСПІЛЬНИХ НАУК                                CURRENT ISSUES OF SOCIAL SCIENCES 

                                         ТА ІСТОРІЇ МЕДИЦИНИ»                                                            AND HISTORY OF MEDICINE 

         індексується та  зареєстрований в таких міжнародних         is indexed in the list of scientific publications of international 

              наукометричних та бібліографічних базах даних                       scientometric  and bibliographic databases

 


ІНДЕКСУВАННЯ = INDEXING

INDEX COPERNICUS VALUE – 63,17 (ICV 2015)                                                                       MIAR INDEX – 2,8 (2016)   

                               Index Copernicus International                                                                                                                   MIAR   


                                                           
INFOBASE INDEX – 2,8 (IBI Factor 2016)                                                                                                   DRJI certificate 

                                                                                                    Реєстрація в наукометричних базаз даних:                Registration in scientometric databases: 

Directory of Open Access Journals

DOAJ - це Інтернет-каталог, що керується спільнотою редакторів наукових видань, який індексує та забезпечує доступ до високоякісних, відкритих, рецензованих журналів. DOAJ є незалежним. Все фінансування здійснюється за рахунок пожертвувань. Усі служби DOAJ надаються безкоштовно, включаючи індексування в DOAJ. Всі дані є вільно доступними.

DOAJ is a community-curated online directory that indexes and provides access to high quality, open access, peer-reviewed journals. DOAJ is independent. All funding is via donations from members and publisher members. All DOAJ services are free of charge including being indexed in DOAJ. All data is freely available.Міжнародна наукометрична база, що надає імпакт-фактор науковим виданням періодичного характеру та охоплює понад 45000 наукових журналів з усього світу. Заснована у Польщі.

International scientific database which provides impact factor for scientific publications of a periodical journals and covers more than 45,000 scientific journals around the world. The office is located in Poland.InfoBase Index являє собою комплексну, багатоцільову базу даних, що охоплює наукову літературу з усього світу.Редакційна рада знаходиться в Індії. Журнал може мати коефіцієнт IBI між 0 і 5.

InfoBase Index is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature from all over the world. The office is located in India. A journal can have an IBI factor anywhere between 0 and 5.

 

Інформаційна матриця для аналізу журналів. MIAR збирає дані для ідентифікації та аналізу наукових журналів. При введенні ISSN в поле пошуку, система буде перевіряти, в яких базах даних, про які йдеться в матриці, журнал індексується. Система обіймає понад 40.000 публікацій. Заснована у м. Барселона (Іспанія)

Information Matrix for the Analysis of Journals. MIAR collects data for the identification and the analysis of scientific journals. If you enter an ISSN in the search box, the system will check in which databases, those referred to in the matrix, the journal is indexed. The system holds more than 40,000 publications. It was founded in Barcelona (Spain).

SHERPA \ RoMEO пошукова система та комплексна база даних наукової літератури. RoMEO є частиною Sherpa послуг, що базуються в Університеті Ноттінгема (Ноттінгем, Велика Британія). Система обіймає 3031 публікацію.

SHERPA \ RoMEO search engine and comprehensive database of scientific literature

RoMEO is part of SHERPA Services based at the University of Nottingham, United Kingdom. The system holds the 3031 publication


Open Academic Journals Index (OAJI) є повнотекстовою базою даних відкритого доступу наукових журналів. Засновник - Міжнародний центр фундаментальних і прикладних досліджень, Кількість зареєстрованих журналів – близько 20000. Модерація проекту належить групі фахівців у Російській федерації.

Open Academic Journals Index (OAJI) is a full-text database of open-access scientific journals. Founder — International Network Center for Fundamental and Applied Research. Registered journals - about 20,000 Moderation project belongs to the group of experts in the Russian Federation.
The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) була створена і розроблена європейськими дослідниками під координацією Постійного комітету з гуманітарних наук (SCH) з Європейського наукового фонду (ESF). Основна мета ERIH була з самого її початку з метою підвищення глобальної доступності високоякісних досліджень в галузі гуманітарних досліджень, опублікованих в наукових журналах різними європейськими мовами по всій Європі. Індекс дозволяє дослідникам краще зрозуміти і просувати національне і міжнародне значення їх досліджень. На даний час індексовано журналів – 8072. Засновано у м. Берген, Норвегія

The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) was created and developed by European researchers under the coordination of the Standing Committee for the Humanities (SCH) of the European Science Foundation (ESF). The main aim of ERIH has been from its very beginnings to enhance global visibility of high quality research in the humanities published in academic journals in various European languages all over Europe. The index enables researchers to better understand and promote the national and international importance of their research.

Currently indexed journals - 8072. Was founded in Bergen, Norway
The Journals Factor (JF) відображає середнє число цитувань статей, опублікованих в журналах, книгах, патентних документах, дисертаціях.

The Journals Factor (JF) measure reflecting the average number of citations to articles published in journals, books, patent document, thesis.


World Catце пошукова система журналів, наукових видань, збірників та організацій. Має офіційних сайт із базою даних та програму-додаток.

World Cat - is a search engine journals, scientific publications, collections and organizations. It has the official site with database and application program.

IJRECE є справжньою платформою для дослідників по всьому світу, щоб публікувати свої ідеї та висновки у вигляді науково-дослідних робіт. IJRECE одне з місць, де за допомогою відкритого доступу і функції рецензування, роботи можуть бути представлені для публікації

International Journal of Research in Electronics and Computer Engineering (IJRECE) is a platform for researchers around the globe to publish their ideas and findings in the form of quality research papers. IJRECE is one place where with open access and peer review feature, research/review work can be submitted for publication.

SJIFactor  є міжнародною, визнаною платформою для просування наукових досягнень, а також підтримки видавців і наукових співтовариств, зацікавлених в дослідницькій діяльності в області інновацій і прикладних галузях  науки.

SJIFactor is an international, recognized platform for promoting scientific achievements, as well as supporting publishers and scientific communities interested in state-of-the art research activities in innovation and applied science areas.


Turkish Education Index це система послуг, яка забезпечує доступ до якісних контрольованих журналів. Turkish Education Index прагне бути всеосяжним і охоплювати всі наукові та наукові журнали, які використовують відповідну систему контролю якості. Засновано у Туреччині.

Turkish Education Index is a service that provides access to quality controlled Journals. The Turkish Education Index aims to be comprehensive and cover all scientific and scholarly journals that use an appropriate quality control system. Based in Turkey.


Ulrsch`s web – це німецька система інформаційних послуг, що поєднана з PRO-Quest.

Ulrich`s web - a German system of information services combined with PRO-Quest.


E-library – це пошукова міжбібліотечна система, що має власний індекс наукових видань мультидисциплінарного характеру PRO-Quest.

E-library - Interlibrary a search system that has its own index of scientific publications multidisciplinary character PRO-Quest.DRJI – це система надання доступу до глобальних мережевих ресурсів у всіх галузях науки, в тому числі дисциплін журналів і журнальних статей. DRJI виступає за те, щоб навчати і забезпечити центральний ресурс для індексації. DRJI заохочує участь всіх осіб, груп і організацій, зацікавлених в індексації та пов'язаних з ними методами інформаційного пошуку.

DRJI supply system has access to global-renowned content in all discipline areas including magazine and journal articles. We advocate, educate, and provide the central resource for indexing. DRJI encourages the participation of all persons, groups, and organizations interested in indexing and related methods of information retrieval.


Scientific Indexing Services (SIS) була заснована 70 вченими з різних країн в різних дисциплінах з конкретною метою надання якісної інформації для дослідника. Краъна-засновник – США

Scientific Indexing Services (SIS) was founded by renowned scientists. A group of 70 scientist from various countries in different disciplines are started SIS with specific objective of providing quality information to the researcher. Founder – USА.

Google Scholar надає простий спосіб широко шукати наукову літературу. Можна здійснювати пошук по різних дисциплінах і джерелах: статті, тези, книги, реферати, з допомогою академічних видавництв, професійних товариств, інтернет-сховищ, університетів та інших веб-сайтів. Google Scholar допоможе знайти відповідну працю по всьому світу наукових досліджень.

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. From one place, you can search across many disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions, from academic publishers, professional societies, online repositories, universities and other web sites. Google Scholar helps you find relevant work across the world of scholarly research.

Міжнародна наукометрична база, що надає можливість пошуку та популяризації наукових здобутків для науковців різних галузей науки. Засновано у 2015 році. Проіндексовано 1174 журнали.

International scientometric base that allows search and popularization of scientific achievements to scientists of different fields of science. Was founded in 2015. Indexing 1174 Journals .
The Journals Impact Factor (JIF) надає інструменти, що відображають  ранжування, класифікації, оцінки та порівняння різних міжнародних / національних журналів, що мають ISSN. 

Цей фактор використовується для оцінки престижу журналів. Оцінка здійснюється з урахуванням різних факторів, таких як Peer Review, оригінальність змісту, технічної якості редагування, редакційного якості і зовнішні фактори і т.д.

The Journals Impact Factor (JIF) provides a reflecting tools for ranking, categorizing, evaluating, and comparing various International/National Journals having ISSN.

This factor is used for evaluating the prestige of journals. The evaluation is carried out by considering different the factors like Peer Review, Originality of Content, Technical editing quality, editorial quality and affiliation etc.
Root Society for Indexing and Impact Factor Service   є товариством, покликаним забезпечити індексацію для всіх типів онлайн і оффлайн журналів, щоб отримати міжнародну доступність досліджень, а також забезпечити фактор впливу (РІФ-Root імпакт-фактор) для журналів щоб вивищити якісні  журнали в світі досліджень.

Root Society for Indexing and Impact Factor Service (rootindexing.com) is a society to provide indexing to all types of online and offline journals ( ) to get international visibility of research and also provide impact factor (RIF-Root Impact Factor) to the journal to decide journal visibility in the world of research. .

 Бібліотеки

 «Наукова періодика України» - це електронний ресурс та база даних наукових фахових журналів в Україні, що був започаткований Національною бібліотекою України імені В. Вернадського.

"Scientific Periodicals of Ukraine" - an electronic database resource and scientific professional journals list in Ukraine, which was launched by the National Vernadsky Library of Ukraine.
SCIARY це інструмент, розроблений групою вчених, дослідників і викладачів, щоб інтегрувати свої наукові досягнення з метою спілкування користувачів, взаємодії, моніторингу, зберігання даних і обміну ними.

SCIARY is a tool designed by the group of scientists, researchers and teachers to integrate their facilities with the aim of users communication, interaction, data monitoring, storage and sharing.


CEEOL is your online archive which provides access to articles in pdf format

CEEOL - це ваш інтернет-архів, який надає доступ до статей у форматі pdf


 Міжнародні ідентифікатори

 

 

Збір перевірених ORCID Ідентифікатори для людей, щоб переконатися, що вони правильно пов'язані з їх внесок, наприклад дисертацій, публікацій, творів мистецтва, спектаклі, або діяльності з розгляду

Відображення ідентифікаторами в ваших інформаційних системах для сигналізації авторам і вкладниками цінність використання ORCID IdS

Підключення цих ORCID-workID затвердження до ORCID записів авторів, що робить його легким для дослідників, щоб розділити цю достовірну інформацію з іншими системами і профілями

Синхронізація зі своїми власними системами, щоб заощадити час користувачів і поліпшити потік інформації з іншими системами

Collecting validated ORCID iDs for individuals to ensure that they are correctly connected with their contributions, such as dissertations, publications, artworks, performances, or review activities

Displaying iDs in your data systems to signal to authors and contributors the value of using ORCID iDs

Connecting these ORCID-workID assertions to authors’ ORCID records, making it easy for researchers to share this trusted information with other systems and profiles

Synchronizing with your own systems to save your users time and improve information flow with other systems

 

ResearcherID забезпечує кожному члену унікальний ідентифікатор, щоб дозволити дослідникам управляти їх списки публікацій, відстежувати їх раз привів підрахунок і Н-індекс, виявлення потенційних зрадників і уникнути автора неправильної ідентифікації. Крім того, ваша ResearcherID інформація інтегрується з веб-науки і ORCID сумісний, що дозволяє стверджувати і продемонструвати свої публікації з одного один обліковий запис. Пошук в реєстрі, щоб знайти співавторів, перегляньте списки публікацій і вивчити, яким чином дослідження використовується у всьому світі!

ResearcherID provides a solution to the author ambiguity problem within the scholarly research community. Each member is assigned a unique identifier to enable researchers to manage their publication lists, track their times cited counts and h-index, identify potential collaborators and avoid author misidentification. In addition, your ResearcherID information integrates with the Web of Science and is ORCID compliant, allowing you to claim and showcase your publications from a single one account. Search the registry to find collaborators, review publication lists and explore how research is used around the world!


Служба ідентифікації цифрових об'єктів (DOI) та реєстрації та є органом реєстрації для стандарту ISO (ISO 26324) для системи DOI. Система DOI забезпечує технічну та соціальну інфраструктуру для реєстрації та використання постійних взаємодіючих ідентифікаторів, які називаються DOI, для використання в цифрових мережах.

Digital Object Identifier (DOI) services and registration, and is the registration authority for the ISO standard (ISO 26324) for the DOI system. The DOI system provides a technical and social infrastructure for the registration and use of persistent interoperable identifiers, called DOIs, for use on digital networks.